24 اسفند 1398

دعوای ابطال وقف نامه بدون تحقق قبض

دعوای ابطال وقف نامه بدون تحقق قبض

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 1 دیوانعالی کشور

چکیده: چنانچه واقف عین موقوفه را به قبض نداده باشد و دعوای ابطال وقف نامه رسمی مطرح کند، حکم بر ابطال آن صادر می‌شود.

 

مستندات         ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970906100525

خلاصه جریان پرونده

این است که حاجیه ع.د. فرزند م دادخواستی بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال وقف نامه رسمی شماره 70469-4/3/82 دفتر اسناد رسمی شماره … بهبهان و سند عادی مورخه 30/9/89 تنظیمی در خصوص وقفیت منزل پلاک ثبتی … مقوم به شصت میلیون ریال به شرح متن دادخواست به دادگستری بهبهان تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دادگستری بهبهان ارجاع گردیده است دادگاه به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ 3/2/91 در وقت مقرر با حضور خواهان و نماینده خوانده تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده خواهان اظهار می‌دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه به اینکه زمانی که ملک را وقف کرده ام وضع مالی ام خوب بوده ولی الان وضعیت مالی خوبی ندارم بچه ای دارم که خودش هم نیازمند و الان هم خودم نیازمندم برای استفاده از آن و با توجه به آنکه بچه هایی دارم که خودشان ناقص و نیازمند هستند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده آقای م.ر. اظهار می‌دارد در خصوص پرونده حقوقی خانم ع.د. ایشان در تاریخ 30/9/81 یک باب خانه شش دانگ را در کمال صحت و سلامت وقف کمک به ایتام و بی‌سرپرستان نموده‌اند و در مورخ 4/3/82 در دفتر اسناد رسمی … بهبهان به شماره  70469 به ثبت رسانده اند در این خصوص نامبرده خواستار عدول از وقف خود می‌باشد که طبق قوانین مدنی ومنابع شرعی این امر محقق نمی‌شود لذا از حضرتعالی تقاضای صدور رأی به ابقاء موقوفه را طبق موازین شرعی و حقوقی دارم. سپس دادگاه اقداماتی از قبیل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و سردفتر اسناد رسمی شماره … بهبهان و اجرای قرار برای مشخص شدن به اینکه ملک در تصرف چه کسی می‌باشد انجام داده نهایتاً پس از بررسی و تحقیق‌های لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 11311 نموده است. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم حاجیه ع.د. فرزند م بطرفیت خوانده دعوی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهبهان به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال یک فقره وقف-نامه رسمی به شماره 70469 مورخ 4/3/1382 صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره … شهرستان بهبهان به پیوست پرونده و سند عادی مورخ 30/9/1389 موضوع وقف یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی … بخش یک شهرستان بهبهان خواهان اظهار داشته از قصد خود مبنی بر وقف منزل مسکونی خویش عدول کرده؛ با توجه به اینکه تاکنون ملک مزبور را به قبض حاکم و یا متولی نرسانده‌ام. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به عدول خواهان از وقف ملک خویش لهذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 55 -59 از قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وقف نامه‌های رسمی و عادی استنادی خواهان صادر و اعلام می‌نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهبهان طی تقدیم دادخواستی به دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعتراض کرده که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است این مرجع قضایی در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطابق دادنامه شماره1090 مورخ 27/9/1392 چنین انشاء رأی نموده است” هیأت دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به وقف نامه عادی  استنادی خواهان دعوی که مبین وقف ملک می‌باشد لکن مبین قبض به تولیت نمی‌باشد بلکه فقط به حق سکونت برای واقف تصریح شده است استدلال دادگاه بدوی را صحیح تشخیص داده و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. پس از ابلاغ دادنامه بطرفین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان طی دادخواستی بطرفیت خانم ع.د. از دادنامه شماره 1090 مورخ 27/9/92 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان فرجام‌خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ع.علیزاده عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر رد فرجام‌خواهی دادنامه شماره 1090-27/9/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 

 

 

 

 

رای دیوان

با توجه به شرح فوق‌الذکر ، نظر به اینکه دادنامه مذکور با توجه به اوراق و محتویات پرونده مستند و قانونی اصدار یافته و ملکی راکه واقف وقف نموده قبض و اقباض صورت نگرفته و منافع موقوفه به مصرف موقوف علیهم نرسیده و با عنایت به اینکه متقاضی فرجام‌خواهی در دادخواست تقدیمی مطلبی که موجبات نقض را ایجاب نماید ارائه ننموده علی‌هذا به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام‌خواهی دادنامه فوق‌الذکر تأیید و ابرام می‌شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی – علیزاده