25 مهر 1398

دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول

دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوای الزام به تحویل مبیع، ملازمه‌ای با مالکیت رسمی مشتری ندارد زیرا یکی از آثار بیع صحیح، تحویل مبیع است.

 

 

 

مستندات         مواد 220 و 222 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/06    شماره رای نهایی: 9309970224401080

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ف.پ. بهطرفیت ع.س. به خواسته الزام به تحویل مبیع نظر به اینکه تحویل و تسلیم مبیع مال غیرمنقول از آثار بیع بوده و تا زمانی که سند رسمی مال مورد معامله به نام خریدار تنظیم نشود آثار بیع به وجود نمی‌آید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را که فاقد مالکیت رسمی است موجه ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قدس – انصاری فرد

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ف.پ. بهطرفیت آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 00309 مورخه 17/3/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل مبیع به جهت فقدان مالکیت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه می‌باشد. زیرا دعوی الزام به تحویل مبیع ملازمه‌ای با مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده ندارد و از آنجائیکه وفق مقررات مادتین 220 و 222 قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به آنچه را که در قانون آمده مکلف می‌نماید، بلکه ایشان را به کلیه پیامدهای متعارف آن ملزم می‌نماید و از شرایط بیع تحویل مبیع از ناحیه فروشنده به مشتری می‌باشد بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص بهاستناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صاده قطعی است.

رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

شیخ علیا لواسانی – توحیدی