07 آبان 1398

دعوای تجویز ازدواج مجدد

دعوای تجویز ازدواج مجدد

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: پرداخت 110 سکه از مهریه زوجه دوشیزه و عدم تمکین وی، از موجبات اجازه ازدواج مجدد زوج است.

 

مستندات         بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

تاریخ رای نهایی: 1393/07/19    شماره رای نهایی: 9309970223001161

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.غ به طرفیت خانم ف.ح. به خواسته صدور حکم به ازدواج مجدد توضیحاً که خواهان خواسته‌ای به شرح مذکور مطرح کرده است در دادخواست مطروحه و لایحه در جلسه دادگاه مجموعاً بیان داشته که به پرداخت مهریه در حق همسرش محکوم شده است و همسرش قبل از شروع زندگی در حدود 120 میلیون تومان سهام وی را توقیف و اخذ کرده است مابقی مهریه 412 سکه هر 2 ماه یک چهارم سکه پرداخت می‌گردد و سالیان زیادی زمان می‌برد که مهریه همسرش پرداخت شود و در عسر و حرج هستم و… دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و اینکه زوجه از حق حبس استفاده کرده و با توجه به پرداخت بیش از 110 سکه از طرف زوج که با ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 منطبق است و بهنظر می‌رسد با این پرداخت (بیش از 110 سکه) قناعت وجدان قانونگذار و قضایی حاصل می‌گردد چرا که انتظار مقنن و جامعه در باب مهریه همان 110 سکه است و از طرفی زوجه از حق حبس استفاده مینماید و سالیان سال زمان خواهد برد تا مهریه پرداخت گردد و چنین وضعیتی ممکن است برای زوج عسر و حرج ایجاد نموده و… فلذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 حکم به ازدواج مجدد زوج صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر – خادمی ممان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت همسرش آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 874-26/4/93 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن بهلحاظ استفاده تجدیدنظرخواه از حق حبس و عدم تمکین از شوهرش اجازه ازدواج مجدد به تجدیدنظرخواه داده شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین ومستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بیگدلی – موسوی