14 آبان 1398

دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه

دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوای تعدیل تقسیط محکومبه، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست.

 

مستندات         ماده 23 قانون اعسار

تاریخ رای نهایی: 1393/08/20    شماره رای نهایی: 9309970221801043

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خوانده به خواسته اعسار و تقسیط در پرداخت محکومبه دادنامه 567 مورخ 10/7/91 این دادگاه با ملاحضه سوابق محاکماتی و سابقه قبلی مدعی اعسار ملاحظه می‌گردد خواهان با اخذ و استخدام وکلای متعدد به کرات این ادعا را مطرح نموده است اینبار به جای تقاضای تقلیل و کاهش اقساط تقاضای اعسار و تقسیط از دادنامه 567 مورخ 10/7/91 را نموده لیکن دادنامه 567 که خواهان تقاضای تقسیط آن را نموده است خود حکم تقسیط است نه دادنامه محکومیت 2-دادگاه متعاقباً طی دادنامه 567 مورخ 10/7/91 با قبول تقسیط محکومبه دادنامه 771 مورخ 26/12/88 اعلام نموده تا یک دوم بدواً و مابقی ماهی 000/000/20 ریال و سال دوم 12 قسط مساوی پرداخت شود که خواهان و خوانده هر دو به این رأی اعتراض و طی دادنامه 1608 مورخ 1/12/91 شعبه 18 تجدیدنظر قطعی گردیده است فلذا اعسار و تقسیط دارای حکم قطعی و لازمالاجراست لیکن خواهان از سال 1388 ریالی نپرداخته است 3-مجدداً دادگاه طی دادنامه 723 مورخ 2/9/92 در خصوص تعدیل و تقسیط در ماهیت انشا رأی نموده و این رأی نیز به وکیل مدعی اعسار ف.س. ابلاغ و قطعی گردیده است این دومین رأی قطعی لازمالاجرا در خصوص مدعی اعسار است 4-اگر چه در این پرونده هم خواسته اشتباه مطرح شده و موضوع دادنامه 567 بیان گردیده مستند خواهان استشهادیه‌ای است که وفق مقررات م 23 قانون اعسار و 506 ق آ.د.م تهیه نگردیده منشأ اطلاع مسجلین نامشخص و مبلغ محکومبه و دین نامشخص مبلغ هم تصریح نگردیده است 5-با ملاحظه سوابق محاکماتی و اجرایی دلیلی بر کاهش و تقلیل سابق که در این دادگاه انجام گردیده موجود نیست و این گواهان برای بار سوم است که این اظهارات را عنوان می‌نمایند علیهذا بنا به مراتب فوق در خصوص خواسته خواهان بهلحاظ عدم ثبوت مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان ادعا صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800329 مورخ 22/4/1393 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای م.ک. به خواسته تقلیل پرداخت محکومبه موضوع دادنامه شماره 567 مورخ 19/7/1391 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بهشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند سابقاً نسبت به محکومبه بهموجب احکام صادره از این شعبه و شعبه نخستین حکم بر تقسیط صادر شده است لیکن به لحاظ عدم توانایی مشارالیه در جهت پرداخت اقساط و پیشقسط تعیین شده و زندانی بودن وی، مجدداً مبادرت به طرح دعوی معنونه شده است و شهود بر صحت ادعای وی و عدم ملائت نامبرده در جهت بازپرداخت ادای شهادت نموده‌اند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و بهاستناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 از قانون اعسار مصوب 1313 ضمن نقض دادنامه معترضعنه و با در نظر گرفتن کل دین و وضعیت حاکم بر جامعه حکم بر تعدیل تقسیط محکومبه بدین نحو که 2/1 از کل محکومبه یکجا و مابقی ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکومبه پرداخت نماید بدیهی است صدور حکم بر تقسیط محکومبه مانع از دریافت یکجای محکومبه در صورت تعرفه و شناسایی اموال جدید خواهان نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری – کریمی