02 آبان 1398

دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک

دعوای ورشکستگی به دلیل عدم پراخت چک

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف عدم پرداخت چکی که بابت تضمین صادر شده است موجب صدور حکم ورشکستگی نمی‌شود.

 

مستندات         مواد 412 به بعد قانون تجارت

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970221201061

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای س.ط. با وکالت آقایان الف.د. و الف.ف. علیه شرکت س. مبنی بر اعلام ورشکستگی نظر به اینکه هرچند چک وسیله پرداخت و حاوی اماره طلب برای دارنده دین برای متعهدین آن است اما در حقوق ایران صدور چک موجب انتقال محل آن نمی‌شود و اگرچه قانونگذار آن را وسیله پرداخت فوری ذکر نموده اما واقعیت جریان امر در روابط حقوقی مردم استفاده از چک به‌عنوان وسیله پرداخت وعدهدار و در واقع خروج آن ازکاربرد اولیه مورد نظر است درنتیجه صدور چک بیش از آنکه بر دینی مسلم دلالت کند اماره مسئولیت متعهد در برابر دارنده است و مسئولیت غیر از مدیونیت است در بحث ورشکستگی نیز وجود دین مسلم و عدم پرداخت آن یکی از ارکان تحقق توقف است نظربه اینکه گذشته از آنچه گفتیم در مورد چک و سایر اسناد تجاری زمانی می‌توان دینی مسلم که مبنای توقف قرار می‌گیرد را شناسایی کرد که فرایند قانونی اثبات دین متعهد طی شده باشد و بنابر عرف غالب روابط حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری صرف وجود چک در دست شخص برابر با ثبوت طلب مسلم برای وی نیست و چه بسا در فرایند دادرسی خلاف آن ثابت شود گو اینکه در مورد مطروحه همانگونه که در دفاعیات خوانده آمده و در متن چک نیز بدان تصریح شده چک از باب تضمین صادر شده است و اگر بپذیریم که در حقوق ما صدور چک به‌عنوان وثیقه ممکن است باز هم بودن چکی در دست دارنده دلالت بر وجود دین مستقیم نمی‌کند و اگر دارنده بخواهد از حقی چون متوقف شناختن صادر کننده استفاده کند می‌تواند به دین اصلی که در واقع چک برای تضمین آن صادر شده استناد کند در جمله شرایط قانونی متوقف شناخته شدن خوانده بر اساس جهت مورد استناد خواهان (صدور گواهی عدم پرداخت برای چک 613214) فراهم نیست و دادگاه به استناد مواد 412 به بعد قانون تجارت حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقای س.ط. با وکالت آقای الف.د. بهطرفیت شرکت س. نسبت به دادنامه 393 -18/6/93 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی نامبرده به خواسته اعلام ورشکستگی متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک دلالت بر ورشکستگی صادر کننده آن ندارد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت قواعد دادرسی صادر شده از این رو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری – قیصری