18 مهر 1398

دعوی مربوط به تولیت موقوفات غیرمنقول

دعوی مربوط به تولیت موقوفات غیرمنقول

موضوع حق تولیت انجام دادن سلسله کارهایی است که به موجب وقفنامه به عهده متولی گذارده شده است. بنابراین، از نظر منطقی نباید آن را در زمره حقوق غیرمنقول آورد. ولی عبارت ماده ۱۸ قانون مدنی شامل آن می شود، زیرا حق تولیت راجع به اداره مال غیرمنقول است و دعوی راجع به این حق باید در دادگاه محل وقوع وقف مطرح شود.