08 اردیبهشت 1399

رأي شماره۳۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان الزام قانوني به پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه توسط وزارت جهاد کشاورزي به سازمان تأمين اجتماعي

رأي شماره۳۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان الزام قانوني به پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه توسط وزارت جهاد کشاورزي به سازمان تأمين اجتماعي

تاریخ: 1386/5/21

شماره دادنامه: 345

کلاسه پرونده: 421/84

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان 1ـ محمدعلی پوردولتی 2ـ مختار طرازکوهی 3ـ سیروس فرجود 4ـ کیارش شعبانی 5 ـ عبدالحسین سرخی 6 ـ نادر رشیدی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 15 و 24 دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 354/81 موضوع شکایت آقای بابا بابائی به طرفیت، جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول مدت خدمت به شرح دادنامه شماره 1713 مورخ 1381/8/26 چنین رأی صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، در طی سال 1378 براساس بند (ب) تبصره 38 با شرایط اینکه سوابق خدمتی اینجانب جهت احراز بازنشستگی در موعد مقرر به تامین اجتماعی منتقل می‎گردد با دریافت تسهیلات بازخرید شدم در حالی که جهاد کشاورزی از پرداخت سهم حق کارفرما مربوط به خود به تامین اجتماعی خودداری می‎نماید و با این عمل سابقه 15 سال خدمت را هیچ پنداشته است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پاسخ اعلام داشته است، این سازمان تا سال 1368 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده لذا بدین لحاظ برای هیچ کس از کارکنان سازمان در طول مدت فوق هیچگونه حق بیمه‎ای به هیچ صندوقی واریز نگردیده است لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال 1377 بازخرید گردیده‎اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور به تامین اجتماعی پیش‎بینی شده اما برای بازخریدیهای سالهای 1378 به بعد چنین توافقی حاصل نگردید، لذا در این خصوص تعهد قانونی متوجه سازمان مذکور نیست. نظر باینکه عدم توافق سازمان طرف شکایت و واریز نمودن سهمیه حق بیمه مسقط حق شاکی در سهمیه بیمه خود نمی‎باشد، لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1084/82 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 1713 مورخ 1381/8/26 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 1851 مورخ 1383/11/28 دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ شعبه 24 در رسیدگی به پرونده کلاسه 190/83 موضوع شکایت آقای حمید بخشی‌نژاد به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به خواسته عدم پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال، پرداخت خسارت و یا اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 147 مورخ 1383/4/8 چنین رأی صادر نموده است، سازمان جهاد کشاورزی تا سال 1368 فاقد مقررات حمایتی از کارمندان خود بوده است فلذا بعد از ایجاد صندوق معذوریت از کار مقدمات حمایت از کارمندان شاغل فراهم و نسبت به گذشته آنان از حیث احتساب سنوات خدمت در خصوص کسور بازنشستگی و یا کسر حق بیمه سهم کارفرما و نیز نحوه پرداخت سهم کارفرما به دو محل مزبور اقداماتی معمول گردید. فلذا بنحوی که در پرونده امر مشهود است، حسب مصوبه مورخ 1377/8/3 هیأت وزیران در اجرای تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 و نیز قرارداد منعقده فی مابین وزارت یاد شده و سازمان تامین اجتماعی به شماره 5000/2508 مورخ 1377/11/2 نسبت به کارمندانی که تا سال 1377 بازخرید شده‎اند، اقدامات حمایتی در حد کمک جهاد از حیث تامین و پرداخت مابه‌التفاوت به هر سهم کارمند معمول گردید و مقرر گردید بعد از انقضای مدت یاد شده و نسبت به کسانی که بعد از سال 1377 بازخرید خدمت می‎شوند، با انگیزه همکاری خود کارمند در حد مقررات موضوعه از عهده مسئولیت جهاد خارج گردد. علی ایحال با وصف فوق ضمن حکم به ورود، سازمان خوانده در حد مقررات موضوعه موظف به همکاری با تامین اجتماعی در جهت تامین منابع مالی و پرداخت معوقه‌ها و مابه‌التفاوت بوده و نسبت به وضع جدید تاریخ بازخریدی شاکی مسئولیتی متوجه مرجع یاد شده نخواهد بود… ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 422/81 موضوع شکایت آقای عبدالحسین سرخی نوحدانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی ـ جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، اعاده بکار، مطالبه حق بیمه سهم کارفرما، جبران ضرر و زیان از بازخریدی تاکنون به شرح دادنامه شماره 1558 مورخ 1383/9/29 تخلفی از ناحیه اداره مشتکی‎عنه تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. دـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 507/81 موضوع شکایت آقای مختار طرازکوهی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به خواسته، تقاضای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در طول دوران خدمت از سوی جهاد گیلان و تقاضای پرداخت حقوق دو سال بیکاری و بلاتکلیفی و جبران فاصله خدمتی بـه شرح دادنامه شماره 784 مورخ 1383/4/3 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی مشتکی‎عنه به شماره 4594 مورخ 1381/11/5 که طی آن عنوان گردیده «… این سازمان از زمان تشکیل تا سال 1368 فاقد صندوق معذوریت از کار بوده …. لیکن با توافقی که بین سازمان متبوع و سازمان تامین اجتماعی حاصل گردید برای کسانی که تا سال 1377 بازخرید گردیده‎اند، تمهیداتی جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهای مزبور (از 1358 تا 1368) به تامین اجتماعی پیش‎بینی شده است اما برای بازخریدی‌های سال 1378 به بعد چنین توافقی حاصل نگردید….» لهذا شعبه هر دو شق از خواسته شاکی را با توجه به مراتب قانونی فوق موجه و وارد ندانسته وحکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

کیفیت و شرایط بازخرید خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی قانوناً الزامی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مورد نظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. مضافاً اینکه در این خصوص در حق شاکیان نیز تعهدی به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه‎های شماره 1558 مورخ 1383/9/29 شعبه هفتم و 784 مورخ 1383/4/3 شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که مبین این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‎باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

 

 

 

رأي شماره۳۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امکان الزام قانوني به پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه توسط وزارت جهاد کشاورزي به سازمان تأمين اجتماعي
شماره ۱۸۲۸۵
شماره ویژه نامه: ۱۸۲۸۵
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۵ آذر ۱۳۸۶