08 اردیبهشت 1399

رأي شماره۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تقليل دريافتي شاغلين در يک وزارتخانه که به وزارتخانه ديگري انتقال يافته و با طرح طبقه‌بندي مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبيق وضع يافته‌اند ملازمه‌اي با تخصيص آنان در گروه شغلي مبتني بر طرح طبقه‌بندي متفاوت وزارتخانه مبدأ ندارد

رأي شماره۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تقليل دريافتي شاغلين در يک وزارتخانه که به وزارتخانه ديگري انتقال يافته و با طرح طبقه‌بندي مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبيق وضع يافته‌اند ملازمه‌اي با تخصيص آنان در گروه شغلي مبتني بر طرح طبقه‌بندي متفاوت وزارتخانه مبدأ ندارد

تاریخ: 1387/2/1

شماره دادنامه: 54

کلاسه پرونده: 26/87

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اداره کل راه و ترابری استان کردستان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1580/84 موضوع شکایت آقای قربانعلی پرویزی نصرت به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزیل گروه و الزام اداره خوانده به اعطاء گروه استحقاقی و قانونی به شرح دادنامه شماره 936 مورخ 1386/6/14 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه انتقال شاکی از سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به اداره راه و ترابری استان کردستان به موجب قانون و مصوبه مورخ1381/4/25 هیأت‌وزیران بر اساس توافقنامه مورخ1381/6/26 وزارتین جهاد کشاورزی و راه و ترابری و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور انجام گردیده و بر اساس ماده 9 توافقنامه فوق‎الذکر مفاد بند (ب) مرقوم هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای مستمر خدمت قابل قبول و سابقه خدمت کاری کارکنان منتقله، مندرج در حکم کارگزینی نباید صورت گیرد و ماده 10 قانون استخدام کشوری نیز انتقال مستخدم رسمی را از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به خدمت وزارتخانه و یا موسسه دولتی دیگر با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت تعریف نموده است و تبصره 2 ماده 36 مارالذکر نیز مقرر می‎دارد، در صورت ضرورت با رضایت مستخدم می‎توان پـستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و از آنـجا که بر اساس حکم کارگزینی شماره 18218 مورخ 1381/12/28 سازمان جهاد کشاورزی کردستان، شاکی حین انتقال در رسته نقلیه و ترابری طبقه 7 قرار داشته است، بنابراین تقلیل گروه وی بعد از انتقال به اداره راه و ترابری استان کردستان مطابق حکم کارگزینی شماره 14/11026/14 مورخ 1382/4/31 به طبقه6 و گروه 8 فاقد وجاهت قانونی است و بر اساس مواد قانونی فوق‎الاشعار می‎بایست با انتقال نامبرده به اداره راه و ترابری استان کردستان گروه وی 12 حفظ می‎گردید و شکایت شاکی از این جهت موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل راه و ترابری استان کردستان به اعطاء گروه استحقاقی وی (12) صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1767/84 موضوع شکایت آقای محمد طاهر کریمی پور به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کردستان به خواسته اعتراض به تنزیل گروه و الزام اداره کل خوانده به اعطاء گروه قانونی استحقاقی به شرح دادنامه شماره 1952 مورخ 1385/11/30 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی قبل از استحقاق در گروه 9 در اداره متبوع سابق خویش اشتغال داشته، تنزل گروه مستخدم در دستگاه جدید از 9 به 7 منطبق با قوانین و مقررات موضوعه نبوده شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را صحیح تشخیص، حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تخصیص گروه و استفاده از حقوق و مزایای سابق که منجر به ایجاد حق مکتسبه‎ای برای وی گردیده را صادر می‎نماید. ج ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1760/84 موضوع شکایت آقای باقر محمدی به طرفیت، اداره کل راه و ترابری استان کردستان به خواسته، اعتراض به تنزیل گروه و الزام خوانده به اعطاء گروه قانونی و استحقاق به شرح دادنامه شماره 735 مورخ 1386/7/14 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است، ماده 10 قانون استخدام کشوری مبنی بر عدم تنزل گروه مستخدمین به هنگام انتقال مربوط به دستگاههائی است که تحت پوشش قانون استخدام کشوری می‎باشند و از دستگاه مشمولی به دستگاه مشمول دیگر مصداق دارد. در حالی که مستخدمین شاغل در وزارت راه و ترابری مشمول قانون حمایتی استخدام کشوری می‎باشند و بر اساس صورتجلسه کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن مدرک تحصیلی، سوابق تجربی، رشته شغلی راننده ماشینهای راه سازی و ساختمانی در گروه 8 قرار گرفته و هیچ گونه کاهشی در حقوق و مزایای شاکی در حکم تطبیق وضع به نسبت حکم انتقال مشاهده نمی‎گردد. نظر به اینکه هیچ گونه حقی از شاکی تضییع نگردیده است و در تبدیل وضع و انتقال از جهاد کشاورزی به راه و ترابری تخلفی از مقررات مشاهده نگردید، لذا شکایت را غیر موجه تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شاکیان در مدت خدمت در وزارت جهاد کشاورزی مشمول مقررات استخدامی و طرح طبقه بندی خاص مشاغل آن وزارتخانه بوده‎اند و با انتقال به وزارت راه و ترابری با طرح طبقه بندی مشاغل خاص وزارتخانه اخیرالذکر تطبیق وضع یافته‎اند، لذا با توجه به عدم تقلیل دریافتی آنان و تفاوت شرایط و ضوابط مربوط به گروههای رشته شغلی مورد تصدی شاکیان در دو وزارتخانه مذکور و اینکه انتقال شاکیان ملازمه‎ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی متفاوت وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 735 مورخ 1386/7/14 شعبه یازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

رأي شماره۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تقليل دريافتي شاغلين در يک وزارتخانه که به وزارتخانه ديگري انتقال يافته و با طرح طبقه‌بندي مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبيق وضع يافته‌اند ملازمه‌اي با تخصيص آنان در گروه شغلي مبتني بر طرح طبقه‌بندي متفاوت وزارتخانه مبدأ ندارد
شماره ۱۸۴۵۰
شماره ویژه نامه: ۱۸۴۵۰
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۸۷