08 اردیبهشت 1399

رأي شماره‌هاي ۲۷۰ ـ ۲۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق مي‌گيرد

رأي شماره‌هاي ۲۷۰ ـ ۲۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق مي‌گيرد

تاریخ دادنامه: 1390/7/4          شماره دادنامه: 270ـ 269

کلاسه پرونده: 548/90 ـ547/90

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه تقدیمی به شماره340/104662/55 مورخ1389/5/24 اعلام کرده است که:

1ـ با استناد به نامه شماره 035/5474ـ1020/1202 مورخ 76/6/10 دفتر برنامه‌ریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه ، با درخواست یک زوج معلم به نام آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبارصبور جهت تدریس در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در بروکسل موافقت شده است که حسب آن موافقت و حکم شماره 180/14291/10 مورخ 1376/8/3 با حقوق ریالی واریز در ایران بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ارزی صادر شده است.

2ـ قابل ذکر است که در توافقات فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه نیروهایی که به درخواست وزارت امور خارجه موافقت و مأمور می‌شده‌اند پرداخت فوق‌العاده اشتغال ارزی به عهده وزارت امور خارجه بوده است .

3ـ نامبرده درآزمون کتبی و مصاحبه اعزام شرکت نداشته است و با توافق خود و وزارت امور خارجه با مبلغی به عنوان فوق‌العاده اشتغال ارزی، با مدرسه که تحت سرپرستی وزارت امور خارجه بوده همکاری کرده و حق همکاری ارزی خود را نیز از وزارت امور خارجه دریافت کرده است.

4ـ موضوع همکاری نامبرده چون از مصادیق مأموریت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوری و مقررات آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور نبوده است ذی حق به دریافت فوق‌العاده اشتغال موردنظر نبوده است.

5 ـ با استناد به رأی وحدت رویه شماره 454 مورخ 1388/5/25 مجوز پرداخت فوق‌العاده ارزی به این قبیل افراد وجود ندارد.

6 ـ علی ای حال با ارائه تصویر دادنامه های افراد مشابه ایشان به شماره 5220 مورخ 1384/12/21 و شماره 2842 مورخ 1385/6/22 و شماره 168 مورخ 1386/1/27 و رأی وحدت رویه شماره 496 مورخ 1386/7/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با رأی شماره1560 مورخ1383/8/30 نامبرده در تعارض است خواهشمند است دسـتور فرمایند موضوع به فوریت درهیأت عمومی مطرح و به صدور رأی مقتضی بذل عنایت فرمایند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2671/83/1 با موضوع دادخواست آقای عباس شمس به طرفیت وزارت امور خارجه و اداره کل آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق ایام مأمویت ، با استناد به مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران و لحاظ مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری، حکم علیه وزارت امور خارجه به پرداخت مابه‌التفاوت مورد خواسته صادر و اعلام می‌کند و درخصوص طرح دعوا علیه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم توجه دعوا به آموزش و پرورش مستند به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت علیه آموزش و پرورش صادر و اعلام می کند.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 811/4/85 با موضوع دادخواست آقای مختار کریم‌پور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اصلاح کامل حکم فوق‌العاده شغل خارج از کشور، به موجب دادنامه2842 مورخ 1385/6/22 با این استدلال که مدرسه محل تدریس، غیرانتفاعی است و مؤسس آن وزارت امور خارجه است و وزارت مذکور مکلف به پرداخت خواسته است، دعوا را متوجه وزارت آموزش و پرورش ندانسته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 1213/82/13 و 1214/82/13 با موضوع دادخواست‌های جداگانه آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبار به طرفیت وزارت آموزش و پرورش وبه خواسته پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران به موجب دادنامه‌های شماره 2007 مورخ 1383/8/30 و 1560 مورخ 1383/7/23 با این استدلال که حسب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 1370/12/20 ، عدم تأمین اعتبار نمی تواند مسقط حق مسلم و ثابت شکات باشد، و با لحاظ رأی شماره 17 مورخ 1372/2/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تأیید صلاحیت دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت آموزش و پرورش به پرداخت خواسته صادر و اعلام می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری و بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقررشده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 1371/10/9 هیأت وزیران، فوق‌العاده خارج از کشور برای مأموران ثابت در ده گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل مأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غیرثابت است و کلیه شکات پرونده‌های موصوف از مأموران غیرثابت می باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شـکایت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشـد، آرای صادرشـده بر عدم توجـه شکایت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده  می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

رأي شماره‌هاي ۲۷۰ ـ ۲۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق مي‌گيرد
شماره ۱۹۴۰۰
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۰
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۰