08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۲۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند

رأي شماره ۲۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند

تاریخ دادنامه: 1388/3/10

شماره دادنامه: 212

کلاسه پرونده: 326/87

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محسن مهدیان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 1530/85 و 1529/85 موضوع شکایت آقایان مجید خیراللهی‌حسین‌آبادی و جواد محمدی‌اصل به‌طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجوی PHD به‌شرح دادنامه‎های شماره 991 و 1000 مورخ 1386/7/22 چنین رأی صادر نموده‎اند، نظر به لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه و از باب مناط اعتبار دادنامه شماره 226 مورخ 1384/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون به هر تقدیر پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان بورسیه توسط هیأت عمومی منع قانونی نشده و با توجه به اینکه مشارالیه از این بورسیه استفاده می‎کرده و تاکنون ادامه داشته است، لذا بنابه مراتب مذکور شکایت شاکی را وارد تشخیص‌داده حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 1530/85 و 1529/85 موضوع شکایت آقایان مجید خیراللهی‌حسین‌آبادی و جواد محمدی اصل به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران قسمت علوم پایه به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره PHD به شرح دادنامه‎های شماره1629 و 1630 مورخ 1386/9/4 چنین رأی صادر نموده است، در مورد دادنامه‎های صادره تحت شماره‎های 1000 و 991 مورخ 1386/7/22 برطبق آنچه در متن دادخواست قید و ملاحظه گردیده است و برطبق مدارک پرونده چون از باب سهو قلم در متن دادنامه صادره به جای کلمه حق‌الزحمه دانشجویان مامور به‌تحصیل سهواً حق‌الزحمه دانشجویان بورسیه تایپ‌شده‌است که بدین‌وسیله رفع آن اعلام و رأی اصلاحی صادر می‎شود، این رأی قانوناً می‎بایست در موقع ارائه به ادارات و مبادی ذیربط با اصل دادنامه‎ها با شماره پیش گفته همراه باشد و ارائه هر یک به تنهائی ممنوع است. ج ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی بهپرونده کلاسه913/84 موضوع شکایت آقای سیدمهدی میرغضنفری به طرفیت قسمت علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته تقاضای برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره  PHD به شرح دادنامه شماره 2594 مورخ 1384/11/30 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 و 43 مورخ 1379/2/4 پرداخت حق‌الزحمه به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد و لازم‎الاتباع بودن این رأی برای شعب دیوان در موارد مشابه و با توجه به شروع به تحصیل در این دوره از تاریخ 1383/11/24 دادخواست مطروحه وارد تشخیص و حکم به برقراری کمک هزینه دانشجوی دوره PHD از تاریخ 1383/11/24 و پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‎شود. دـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1433/86 موضوع شکایت آقای محسن محمدیان یاجلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ دانشکده پزشکی بخش علوم پایه به خواسته برقراری کمک هزینه دانشجوی PHD و پرداخت آن از تاریخ 1383/11/24 به شرح دادنامه شماره 2374 مورخ 1386/11/14 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان منع قانونی ندارد و با توجه به اینکه مشارالیه از این بورسیه استفاده می‎کرده و تاکنون ادامه داشته لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 226 مورخ 1384/5/16 و رأی وحدت رویه شماره دادنامه 43 و 42 مورخ 1379/2/4 رأی به ورود شکایت شاکی مبنی بر برقراری کمک هزینه دانشجویی دوره از تاریخ 1384/11/24 لغایت 1385/1/1 و پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می‎گردد و در خصوص الباقی خواسته مطالبه هزینه از تاریخ 1385/1/1 تاکنون با عنایت به تصویر نامه 8/11406/پ مورخ 1385/8/8 ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز پیوست لایحه جوابیه طرف شکایت شاکی می‎بایست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز طرح شکایت می‎نمود، لذا بنابه مراتب فوق در خصوص این قسمت از خواسته مستنداً به بند (ب) ماده 20 آیین‎نامه دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1372/86 موضوع شکایت آقای مروت طاهری کلانی به‌طرفیت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته تقاضای برقراری کمک هزینه تحصیل دانشجویان دوره دکتری PHD به شرح دادنامه شماره 795 مورخ 1387/4/5 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دانشجوی دوره دکتری باکتری شناسی دانشگاه طرف شکایت بوده و با توجه به اینکه آراء شماره229 مورخ1384/5/16 و 1384/5/16 و 42 و 34 مورخ 1379/2/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق‌الزحمه دستیاری را با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری به لحاظ انجام خدمت و کار از ناحیه دانشجویان دوره‌دستیاری تجویزنموده و با توجه به اینکه رشته تحصیلی دکتری باکتری‌شناسی با رشته تحصیل دستیاری رشته‎های پزشکی متفاوت می‎باشد و این قبیل دانشجویان اقدام به انجام خدمت عمل نمی‎نمایند تا مستحق حق الزحمه باشند، بنابراین آراء مذکور را منصرف از دانشجویان دوره دکتری تشخیص و دلیلی بر شمول آن به دانشجویان مذکور محرز نمی‎باشد، علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه پرداخت حق‌الزحمه به دستیاران پزشکی در قبال ارائه خدمات آنان در مراکز پزشکی مستند به ماده 43 قانون استخدام کشوری است و پرداخت آن به دانشجویانی که واجد عنوان دستیاری نیستند و خدمتی در دوران آموزشی انجام نمی‎دهند، محمل قانونی ندارد، اساساً پرداخت هزینه دانشجوئی به شاکیان در مدت تحصیل در مراکز آموزشی فاقد الزام قانونی است. بنابراین دادنامه شماره 795 مورخ 1387/4/5 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این خصوص صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

 

 

 

رأي شماره ۲۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم پرداخت هزينه دانشجويي به دانشجويان PHD كه فاقد عنوان دستياري هستند
شماره ۱۸۷۲۱
شماره ویژه نامه: ۱۸۷۲۱
سال صفر
تاریخ: شنبه،۲۳ خرداد ۱۳۸۸