08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون

رأي شماره ۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون

مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  تا صدور حکم قطعی معلق خواهندشد

 

تاریخ دادنامه: 1390/6/28    شماره دادنامه: 265     کلاسه پرونده: 531/90

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاوس زاهدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری

گردش کار: نظر به این که شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‎هایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواستة ابطال تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی که مستند به مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 صادر شده است، آراء متهافتی صادر کرده‎اند، صدور رأی وحدت رویه در اجرای مادة 43 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبة بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 592/86/24 با موضوع دادخواست آقای وجیه اله سلیمانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواستة ابطال نامة شماره 1/34/12677 مورخ 1386/4/4 رییس سازمان ثبت مبنی بر:

« آقای…. در اجرای مادة 13 قانون  دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 و حسب مفاد نامة شماره 70/1083/86 مورخ 1386/3/22 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تا صـدور حکم قطعی مرجع قضایی مربوطه از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‎شوید.»

به موجب دادنامة شماره 1392 مورخ 1387/7/6 و مفاداً، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« نظر به این که اجرای ماده 13 قانون  دفاتر اسناد رسمی ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق است که نسخ شده است، لذا با التفات به این که سازمان ثبت اسناد تکلیفی به اجرای نامه شماره 70/1083/86 مورخ 1386/3/22 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران را نداشته است لذا شعبه با پذیرش اعتراض و شکایت شاکی و قطع نظر از آن که نتیجه رسیدگی به اتهام وی مبنی بر محکومیت است حکم به ابطال نامه شماره 1/34/12677 مورخ 1386/4/4 رییس سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور صادر می‎شود. رأی صادر شده قطعی و نظر به ایجاد ورود آثار و تبعات ناشی از حکم تعلیقِ غیرقانونی مذکور، بدین وسیله حکم به رفع اثر آثار تعلیق نیز صادر می‎شود.»

ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 475/89/26 با موضوع دادخواست آقای کاوس زاهدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامة شماره 89/23964 مورخ 1389/12/14 رییس سازمان ثبت مبنی بر:

« آقای…. با توجه به صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی، به موجب این ابلاغ تا صدور حکم قطعی از طرف مرجع قضایی از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‎شوید.»

به موجب دادنامة شماره 951 مورخ 1389/4/23 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور کیفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 1388/7/25 صادر شده از شعبه اول دادگاههای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تعلیق سردفتر یادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 1389/4/7 و با توجه به سایر مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض اقدامات مشتکی‎عنه شود ابراز نشده است و تصمیمات اتخاذ شده نیز مغایرت مشهود و موثری با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شود مشهود نیست علی‎هذا دعوای مطرح شده غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 13 « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب 1354/4/25 که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‎های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 951 مورخ 1389/4/23، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 

 

رأي شماره ۲۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون
شماره ۱۹۴۰۰
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۰
سال صفر
تاریخ: دوشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۰