08 اردیبهشت 1399

رأي شماره ۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلي کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي مختص فارغ‌التحصيلان دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي در فاصله بين سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ بوده است

رأي شماره ۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلي کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي مختص فارغ‌التحصيلان دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي در فاصله بين سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ بوده است

تاریخ: 1387/2/22

شماره دادنامه: 94

کلاسه پرونده: 56/87

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم فرحناز اسلامی پور.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و چهارم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 2498/83 موضوع شکایت خانم فرحناز اسلامی پور به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 1384/4/26 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ مشتکی‎عنهم و اینکه مصوبه 21/1735 مورخ 1356/4/15 فقط در مورد فارغ‌التحصیلان سالهای 1340 الی 1364 آموزشگاههای عالی اختصاصی وزارت دارایی سابق بود که به لحاظ شرایط زمانی خاص نظیر کمبود فارغ‌التحصیلان در رشته مورد نیاز بوده و مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 65 مورخ 1387/3/2 که تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی است لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام نموده است. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 855/84 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی خانم فرحناز اسلامی‌پور نسبت به رأی شماره 863 مورخ 1384/4/26 شعبه شانزدهم بدوی به شرح دادنامه 1851 مورخ 1384/9/13 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 2559/81 موضوع شکایت خانم نادره روحی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تقاضای تشخیص و تسری مزایای طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس به شرح دادنامه 2066 مورخ 1382/11/1 حکم به ورود شکایت به نفع شاکی اعلام و صادر نموده‎اند. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 103/82 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی وزارت امـور اقتصادی و دارایی نسبت به رأی 2066 مورخ1382/11/1 به شرح دادنامه629 مورخ 1383/5/24 چنین رأی صادر نموده‎اند، نظر به اینکه در نامه شماره 21/1299 مورخ 1372/3/2 مدیریت کل تشکیلات آموزش و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، اجازه ارتقاء گروه شغلی کارکنان که دوره دوساله عالی مالی را با موفقیت گذرانیده‎اند و دارای شرایط مشابه با کارکنانی که فارغ‌التحصیل دوره آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی و دارای می‎باشند داده شده است، لذا محروم نمودن شاکیه به جهاتی که در نامه شماره 243/3/3454 مدیرکل امور اداری و رفاه بدان اشاره شده موجه نبوده بنابراین با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام طرف شکایت به رعایت دستورالعمل شماره 21/1299 مورخ 1372/3/6 مدیران سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی است، تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ مطابق مادتین 30 و 36 لایحه قانونی استخدام کشوری، طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و همچنین شرایط مربوط به ارتقاء گروه شغلی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی مختص فارغ‌التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای 1340 تا 1346 بوده است و تعمیم و تسری آن به افرادی که در فاصله سالهای مذکور دوره موردنظر را نگذرانیده‎اند، مجوزی ندارد، بنابراین با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر و عدم تحقق شرط مذکور در مورد شاکیان، دادنامه قطعی شماره 863 مورخ 1384/4/26 شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت آنان صحیح و موافق اصول و مقررات قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

 

 

 

رأي شماره ۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلي کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي مختص فارغ‌التحصيلان دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي در فاصله بين سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ بوده است
شماره ۱۸۴۵۰
شماره ویژه نامه: ۱۸۴۵۰
سال صفر
تاریخ: پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۸۷