11 مهر 1398

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۱۰۳۰/۹۳                                                                    ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۱۲/۴      شماره دادنامه: ۱۹۲۱    کلاسه پرونده : ۱۰۳۰/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

موضوع : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ـ ۱۳۸۰/۵/۲۸ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

گردش کار: مـشاوران رئیس محترم دیـوان عدالت اداری طی درخواستی که به شماره ۲۸۳/۱۱۵۷۹ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده‌اند که  رأی شماره ۱۷۸ـ ۱۳۸۰/۵/۲۸ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مغایر قانون صادر شده است و رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی‌ارجاع می‌کند.

« با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تسهیلات و استخدامی ‌و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مقرر داشته است، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاههای دیگر فراهم نمایند جانبازان را در اولویت قرار دهند چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیـه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، می‌باشد و در موضوع مورد حکم بخشنامه دستگاه مشمول اساساً حق واگذاری و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمند مأمور بر تحصیل نمی‌باشد لامحاله چنین حقی وجود ندارد تا به صورت اولویت برای جانباز اعمال شود از این جهت تصویب‌نامه قانون مذکور که با اذن نماینده مأذون مقام معظم رهبری تنظیم شده است با رعایت اختیارات بوده و قابلیت ابطال در ماده ۵ موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی‌و اجتماعی جانبازان به شماره ۱۷۸ـ ۱۳۸۰/۵/۲۸ به ابطال قابلیت اعمال ماده ۹۱ دارد در نتیجه نظر اکثریت اعضای هیأت تخصصی که به عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت اظهار نظر شده است را صحیح دانسته و با آن موافقیم و معتقدیم اعمال ماده ۹۱ نسبت به دادنامه فوق‌الذکر هیأت عمومی‌ضرورت دارد. »

متن دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

«رأی هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی‌و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی‌مصوب ۱۳۷۴ مصرح در استحقاق مستخدمین جانباز به دریافت کلیه حقوق و مزایای مربوط در مدت مأموریت آموزشی موضوع ماده مذکور است و چون فوق‌العاده جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی با توجه به طبیعت و ماهیت وظایف و مسؤولیتهای مشاغل مزبور از نوع مزایای مستمر و ثابت آنها منظور و محسوب شده است، بنابراین حذف آن از ردیف مزایای قانونی مستخدمین جانباز در مدت آموزش ملاک موجهی ندارد و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت (فوق‌العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی) از متن ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲

قانون فوق‌الذکر مصوب آبان ماه ۱۳۷۸ هیأت وزیران حذف و ابطال می‌شود.ـ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری »

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، تشخیص و تعیین و پرداخت فوق‌العاده‌های جذب و خاص به هیأت وزیران واگذار شده است. همچنین طبق ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی ‌و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴، تشخیص میزان پرداخت فوق‌العاده‌های مربوط به مأموریتهای آموزشی نیز به هـیأت وزیران واگذار شده است لذا تعیین انواع و اقسـام فوق‌العاده‌های قابل پرداخت در اجرای مواد قانونی فوق‌الذکر به عنوان فوق‌العاده‌های مربوط در مدت مـأموریت آموزشی از اختیارات خاص هیأت وزیران بوده در نـتیجه تعیین مستـثنیات مذکور در ماده ۵ آییـن‌نامه اجرایی مـاده ۱۲ قـانون یاد شده تحت عنوان فوق‌العاده‌های غیرقابل پرداخت هم در حدود اختیارات مذکور است بنا بر مراتب، دادنامه شماره ۱۷۸ـ ۱۳۸۰/۵/۲۸ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری که برخلاف استدلال مذکور صادر شده است مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نقض و بلااثر می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

 

 

 

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۲۰۴۱۴
شماره ویژه نامه: ۷۶۷
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۴