23 آبان 1398

ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

کلمات کلیدی:   رد مال

مرجع صدور:     شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ردّ مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی شامل زیرمجموعه مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

 

مستندات         بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/09/15    شماره رای نهایی: 9309970222301321

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- م. م. 2- م. ق.دایر بر عضوگیری در شرکت‌های هرمی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی ، گزارش ضابطین ، پاسخ استعلام واصله از دفتر فنی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به بند(ز)الحاقی ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور علاوه بر رد مال به مبلغ41میلیون ریال در وجه م.گ. و 40میلیون ریال ج.گ. و 41 میلیون ریال س.ج. به تحمل هرکدام یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی ردیف اول 1500 و ردیف دوم 48000 دلار در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران – پاشازاده

 

 

 

در خصوص واخواهی م.ق. فرزند ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 159 مورخ 13/12/91 شعبه 1033 تهران با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه واخواه به عمل نیامده است و دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی صحیحاً صادر شده است ولی با عنایت به اینکه شکات زیرمجموعه مستقیم متهم نمی‌باشند با حذف رد مال از مجازات متهم دادنامه غیابی صادره را تأیید می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران – پاشازاده

 

 

 

در خصوص تقاضای خانم م. ل. به وکالت از م. ق.د. مبنی بر تخفیف مجازات با بررسی جامع اوراق پرونده نظر به اعلام رضایت و گذشت شکات پس از قطعیت دادنامه با اجازه حاصله از ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اعمال دو درجه تخفیف مجازات حبس نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف می‌دهد رأی صادره حضوری محسوب و قطعی است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزائی تهران – پاشازاده

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ل. به وکالت از آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره801590-91 مورخ16/12/91 صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران نظر به اینکه دادنامه موصوف غیابی بوده و قابل واخواهی در دادگاه بدوی است و با واخواهی آقای م. ق. و با حذف رد مال از مجازات منتهی به دادنامه شماره800606-93مورخ7/7/93 گردید و مشارالیها نیز به این دادنامه اعتراض نکرده است لهذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست زیرا مشارالیها به دادنامه اخیرالصدور به شماره 800606-93مورخ7/7/93 اعتراض نکرده است و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.گ و ج.گ. وخانم س.ج. نسبت به دادنامه شماره 800606-93 مورخ 7/7/1393 در پرونده … صادره از شعبه1033 دادگاه عمومی جزائی تهران ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی 801590-91 مورخ 16/12/91 که به‌موجب آن آقای م. ق. به اتهام عضوگیری در شرکت‌های هرمی به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم‌شده است و رد مال نیز(طی دادنامه واخواسته به شماره 800606-93) با این استدلال که چون شکایت زیرمجموعه مستقیم متهم نبوده‌اند حذف شده است و تجدیدنظرخواهان به حذف رد مال اعتراضی نکرده‌اند و فقط درخواست خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه شده‌اند و این امر نیز مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مورد رسیدگی نیز واقع نشده است و اگرچه استدلال دادگاه در حذف رد مال مخدوش است زیرا اولاً: شکات همگی به‌اتفاق گفته‌اند پول را به آقای م.ق. داده‌اند ثانیاٌ: زیرمجموعه مستقیم بودن لازم نیست بلکه احراز اینکه شکات زیرمجموعه آقای م.ق. باشند کفایت می‌کند حال چه مستقیم و چه غیرمستقیم زیرا سر مجموعه‌ها و به‌عبارت‌دیگر لیدرهای مجموعه از زیرمجموعه منتفع می‌گردند مع‌الوصف چون این قسمت مورد اعتراض واقع نشده و آنچه مورد اعتراض واقع‌شده صرف‌نظر از اینکه مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است محل و موضع رسیدگی نبوده است لهذا به استناد ماده 241از قانون آئین دادرسی کیفری قرارردتجدیدنظرخواهی آن‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منصوری – جعفری شهنی