بهترین وكیل كیفری

30 مهر 1398

رکن قانونی منازعه

رکن قانونی منازعه

در سال 1313، ماده 175 به قانون مجازات عمومی الحاق گردید. به موجب این ماده: «هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص، در آن مشارکت داشته اند، قتل يا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد؛ هریک از آن ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس جنحهای محکوم می‏شوند.»

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 1361، جرم منازعه حذف گردید و در نهایت در سال 1375 در ماده 615 ق.م.ا ا «تعزیرات» ذکر گردید که اشعار می‏دارد: «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‏شوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک تا سه سال؛

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال؛

3- در صورتی که منتهی به ضرب وجرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»