02 آذر 1398

رکن مادی سقط جنین

رکن مادی سقط جنین

همان گونه که گفته شد، سقط جنین عبارت از اخراج جنین از رحم قبل از موعد طبیعی زایمان است. از این تعریف می توان عناصر تشکیل دهنده رکن مادی سقط جنین را به نحو زیر مورد بررسی قرار داد.

حامله بودن زن

زمانی جرم سقط جنین محقق می‏شود که زن حامله باشد. منظور از حاملگی آن است که تخمک زن با نطفه مرد آمیخته شده و در جدار مخاط رحم مستقر گشته و تشکیل جفت و جنین را بدهند که عالما همراه با بروز علائم خاصی است که در زن به وجود می آید.

تفاوتی نمی کند که جنین از راه طبیعی و مشروع تشکیل شده یا در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت وطی به حرام و یا وطی به شبهه و یا وطی به زنا چراکه این قبیل موارد نیز شامل عمومات حرمت و احترام به جنین بوده و دلیل خاصی که بتوان موجب جواز سقط در این حالات دانست، وجود ندارد. و به همین ترتیب اگر زن اصولاً حامله نباشد و یا حاملگی ظاهری باشد، همچنین اور اگر کسی به تصور این که زنی حامله است، مبادرت به اقداماتی کند، در حالی که آن زن حامله نیست، طبق مقررات قانونی قابل مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.