06 آبان 1398

رکن معنوی جرم قاچاق انسان

رکن معنوی جرم قاچاق انسان

قاچاق انسان در تمام مصادیق مذکور در ماده (۱) این قانون عمدی است. سوءنیت عام شامل قاصد بودن مرتکب در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت فرد یا افراد، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء آنها است.

در خصوص بند (ب)، علم و آگاهی مرتکب به این که فرد یا افراد موضوع اقدامات، همان افراد موضوع بند (الف) هستند ضروری است و لذا صرف آن اقدامات هرچند با قصد انجام شود از شمول جرم قاچاق انسان خارج است.