08 فروردین 1399

سرقت ساده

سرقت ساده

همان گونه که در مباحث پیشین گفته شد، سرقت در صورتی که مشمول شرایط ویژه ای نباشد که قانونگذار به اعتبار آن، ماده جداگانه ای تخصیص داده است، رفتار مرتکب لاجرم مشمول مقررات ماده پایه (ماده 661 ق.م.ا.ت) خواهد بود. به موجب ماده مذکور: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»

با عنایت به ماده مذکور سرقت هایی که در قانون به طور خاص مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند، تابع مقررات سرقت ساده هستند. برای مثال، سرقت اموال دولتی، سرقت از صندوق صدقات، سرقت وسيله نقلیه در کنار خیابان، کف زنی، سرقت محصول زراعی یا وسایل کشاورزی که محرز نباشند و یا آب چاه متعلق به دیگری، سرقت حيوانات متعلق به دیگری، کبوتردزدی، سرقت از معادن، سرقت سنگ قبر، کفن دزدی، سرقت از آرامگاه مردگان و یا سرقت وسایل عمومی که مشمول حكم تأسیسات نباشند، به دلیل نداشتن حكم خاص، مشمول ماده 661 ق.م.ا.ت خواهند بود. تصریح به فقدان سایر شرایط تشدید مذكور در مواد 651 تا 660 این قانون از قبیل تعدد سارقین، شب، حمل سلاح، اذیت و آزار، راه ها و شوارع، محل سکنی، هتک حرز، رابطه استخدامی، بحران و غیره، به معنای آن است که استناد به ماده 661 زمانی قابل پذیرش است که عمل ارتکابی موضوع ماده دیگری نباشد.

با توجه به مجازات این جرم که بر اساس نظام درجه بندی در ماده 19 ق.م.ا حبس و شلاق درجه شش است، شروع به جرم آن به علت عدم پیش بینی در ماده 125 ق.م.ا جرم و قابل مجازات نیست. اما معاون این جرم به شرح مقرر در بند (ت) ماده 127 ق.م.ا (تعزیر از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم) مجازات می شود.