15 آبان 1398

سقط جنین غیرعمدی

سقط جنین غیرعمدی

ملاک عمدی و غیرعمدی بودن سقط جنین، همان ملاک عمدی و غیرعمدی بودن جرم قتل است. بنابراین اگر مرتکب، قصد رفتار فیزیکی یا قصد نتیجه یا قصد هیچ یک را نداشته باشد، عمل او عمدی نخواهد بود و سقط جنین غیرعمدی، فاقد مجازات تعزیری است بلکه فقط مستوجب پرداخت دیه است. اما اگر سقط جنین یا وضع حمل قبل از موعد طبیعی، بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی و یا متصدی وسیله موتوری، صورت گیرد، به ترتیب مستوجب مجازات حبس تعزیری خواهد بود و دیه نیز در صورت مطالبه مصدوم، پرداخت می‏شود. (مواد 715، 716 ق.م.ا)