17 مهر 1398

سمت نماینده قضایی شرکت های خصوصی در طرح دعوا

سمت نماینده قضایی شرکت های خصوصی در طرح دعوا

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: نمایندگان حقوقی شرکت‎های خصوصی، سمتی در طرح شکایت ندارند.

 

مستندات         بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/29    شماره رای نهایی: 9309970955700571

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ کپی اساسنامه بانک تقدیم نشده ثانیاًـ آقای م.ر. به نمایندگی از بانک تجارت استان یزد به طرفیت شهرداری نقض رأی کمیسیون ماده 77 به شماره فوق‎الذکر را خواسته و بانک مذکور خصوصی شده است، سمت وی در طرح شکایت محرز نیست. مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری

محمدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه نماینده قضائی در شرکت‎های خصوصی قانوناً سمتی در طرح شکایت ندارد. نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید، به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظر‎خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‎به را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

جباری ـ ساریخانی