07 آذر 1398

شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه جهاد نصر از وزارت جهاد کشاورزی

شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه جهاد نصر از وزارت جهاد کشاورزی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مؤسسه جهاد نصر دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت جهاد کشاورزی بوده و دعاوی باید مستقیما به طرفیت این مرجع اقامه شوند.

 

مستندات         بندهای 11 و 12 قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ ماده 2 اساسنامه موسسه جهاد نصر به شماره 15278ت20225هـ مورخه 1379/2/20 ـ

تاریخ رای نهایی: 1393/09/12    شماره رای نهایی: 9309970955800557

رای بدوی

 

 

رای دیوان

به موجب ماده 2 تصویب‎نامه هیأت وزیران به شماره 15278ت20225هـ  مورخه 1379/2/20 [اساسنامه موسسه جهاد نصر] و تبصره 2 بند 12 قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1367 مؤسسه جهاد نصر دارای شخصیت حقوق مستقل و استقلال مالی و اداری [از وزارت جهاد کشاورزی] است. با توجه به مراتب مذکور، دادنامه صادره از شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است، ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‎عنه تایید و ابرام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری