27 مهر 1398

شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث

شرایط اقامه دعوای اعتراض ثالث

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شخص ثالث در صورتی می‌تواند نسبت به‌حکمی، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید که علاوه بر متضرر شدن از حکم موردنظر، امکان اقامه دعوای مستقل به‌منظور احقاق حق، برای وی فراهم نباشد.

 

 

 

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970221200795

رای بدوی

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ح.ش. با وکالت آقایان ر.س. و الف.ع. به‌طرفیت خانم‌ها و آقایان 1- ف.ش. 2- ج.الف. هردو با وکالت آقای س.ح. 3- م.ش. 4- ورثه مرحوم ر.ش. به اسامی الف.، ر.، ح.، ف. و ز. همگی پ. نسبت به دادنامه قطعی شماره 413 – 29/3/86 این دادگاه، دادخواست اعتراض ثالث تقدیم داشته‌اند. بر اساس دادنامه موصوف، تجدیدنظر خواهی خانم ف.ش. به‌طرفیت خانم‌ها ر. و م.ش. از دادنامه بدوی به شماره 573- 30/10/85 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال سند شماره 253 فرعی از 112 اصلی، ضمن پذیرش ادعا، حکم به ابطال سند مأخوذه از ناحیه تجدیدنظر خواه صادرشده، وارد و ثابت تشخیص گردیده، با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی بدوی صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده، اولاً- مستفاد از مواد قانونی مندرج در مبحث اعتراض شخص ثالث این است که ثالث در صورتی می‌تواند نسبت به‌حکمی دعوی اعتراض ثالث نماید که آن حکم مخل حق قانونی وی باشد و اقامه دعوی مستقل از سوی نامبرده برای احقاق حق به لحاظ موانع قانونی امکان پذیر نباشد. ثانیاً- در مانحن‌فیه که خواسته خواهان‌های دعوی اصلی دایر به ابطال سند مالکیت مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به ردّ دعوی صادرشده هیچ‌گونه حقی از ثالث تضییع نشده و رأی قطعی این دادگاه مانع اقامه دعوی مستقل از سوی معترض ثالث نمی‌باشد. ثالثاً- صرف‌نظر از اینکه صدور قرار ردّ دعوی ابطال سند مالکیت (رأی مورد استناد معترض ثالث) مانع طرح مجدد دعوی نمی‌باشد و قطع نظر از اینکه استدلال و استنباط مندرج در رأی قطعی یک دادگاه برای سایر محاکم الزام‌آور نمی‌باشد اصولاً چون معترض ثالث مدعی حق مستقل در ملک موضوع سند مالکیت مأخوذه می‌باشد نه به‌عنوان یکی از وراث مالک سابق، پذیرش و استماع دعوی مستقل ایشان بلامانع بوده است. بنا به‌مراتب مذکور، این دادگاه ادعای خواهان را غیر وارد دانسته به استناد مفهوم ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ قیصری