01 آبان 1398

شرایط بازنشستگی موضوع ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع

شرایط بازنشستگی موضوع ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: بهره‎مندی از بازنشستگی موضوع ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور، منوط به ارائه معرفی نامه کتبی کارفرما خطاب به سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر احراز شرایط و پرداخت 50 درصد مابه‎التفاوت حق بیمه می‌باشد.

 

مستندات         ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع …

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970955900420

رای بدوی

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین شکایت به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی [الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی به استناد ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور] و مستندات ارائه شده، نظر به اینکه یکی از شرایط اساسی جهت بهره‎مندی از مفاد ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور معرفی‎نامه کتبی کارفرما خطاب به سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر احراز شرایط و پرداخت 50 درصد مابه‎التفاوت حق بیمه می‎باشد و شاکی در این خصوص مستندی ارائه نکرده است، بنابراین شکایت طرح شده قابل استماع نمی‎باشد. قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. قرار اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری

رحیمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 2541 صادره از شعبه 17 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی [اعتراض به دادنامه شماره …. مورخ 92/10/30] با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی‎باشد، زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی‎گردد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز، دلیلی که حکایت از مخدوش بودن آن باشد، ارائه نگردیده است. لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدیدنظرخواهی و اعتراض صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ خضرائی