11 آبان 1398

شرایط تحقق استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان

شرایط تحقق استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تحقق استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیأت عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی خودداری کند.

 

مستندات         ماده 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970905600884

رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکیه به شرح دادخواست [مبنی بر تقاضای الزام شهرداری به ایفاء تعهد] و مفاد لایحه دفاعیه و با مداقه در اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان به لحاظ توجه دعوی به طرف شکایت، مستندا به بند پ ذیل ماده 53 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر می‎گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون فوق‎البیان ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

 

رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

آزادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص شکایت آقای ع.الف. فرزند م. به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت و هیأت عالی نظارت بر هیأت‎های رسیدگی به تخلفات، مبنی بر الزام طرف شکایت به اجرای دادنامه شماره 291- 18/2/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برخورد قانونی با افرادی که آراء هیأت عمومی را اجرا نمی‎نمایند؛ نظر به اینکه برخورد قانونی با کسانی که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‎نمایند (اعمال ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) فرع بر رعایت ماده 95 قانون مذکور مبنی بر اعلام دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نماید و سپس در صورت استنکاف از اجرای رأی، موضوع استنکاف قابل طرح می‎باشد و چون در مانحن فیه دلیلی بر تحقق شرایط مذکور در خصوص مورد نظر شاکی محرز نیست، لذا اعمال ماده 93 قانون موصوف در وضعیت فعلی قابل استماع نبوده، در نتیجه مستندا به مادّتین یاد شده، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی