08 دی 1398

شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی

شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی

کلمات کلیدی:   اعاده دادرسی

مرجع صدور:     شعبه 27 دیوانعالی کشور

چکیده: 1- اجتماع هتک حرز و خارج کردن مال توسط سارق، شرط تحقق بزه سرقت حدی است.

 

2- شرط اجرای مجازات حد سرقت، مطالبه مال باخته است.

 

مستندات         ماده 198 قانون مجازات اسلامی 1370

تاریخ رای نهایی: 1393/07/09    شماره رای نهایی: 9309970910000545

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. به اتهام مشارکت در سرقت حدی به‌اتفاق سایر متهمین پرونده تحت تعقیب قرارگرفته شعبه … دادگاه عمومی شیراز به موضوع رسیدگی نمود و طی دادنامه شماره ….– 31/05/91 با استناد به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و اقاریر متهمین در مرحله تحقیقات و شکایت شکات و با تصریح به گذشت تعدادی از شکات تحقق شرایط 16گانه مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی درباره جمعی از متهمین ازجمله متهم مزبور رأی به قطع ید صادر نموده که طی دادنامه شماره …. – 19/01/92 به تأیید شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیده است که مطابق گزارشات موجود در پرونده درخواست اعاده دادرسی نسبت به محیطی از محکوم‌علیهم پذیرفته شد و در مرحله تالی دادگاه نیز شرایط قانونی و شرعی اجرای حد قطع ید را محقق ندانسته و رأی به محکومیت تعزیری صادر کرده است. در این مرحله نیز وکلای محکوم‌علیه مزبور با ادعای گذشت از کلیه شکات و عدم تحقق شرایط حد خواستار تجویز اعاده دادرسی شدند پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای ر. و ملاحظه نظریه آقای ح. نماینده دادستان کل کشور مبنی بر عدم اجتماع شرایط سرقت و قبول اعاده دادرسی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌گردد .

 

 

 

رای دیوان

با توجه به این‌که دادگاه محترم علی‌رغم تصریح به اعلام گذشت جمعی از شکات و بدون ذکر نام آنان تنها به حصول شرایط شانزده‌گانه منعکس در ماده 198 قانون مجازات اسلامی اشاره‌کرده است و یکی از شروط اصلی که بر اساس فتوای فقهای عظام ازجمله حضرت امام ره که فرموده‌اند «لم یقطع حتی مطالبه المسروق‌منه» اشاره نکرده است ضمن آن‌که در خصوص اجتماع شرط هتک حرز و اخراج مال توسط محکوم‌علیه مزبور به‌طور شفاف و مستدل اظهارنظر نکرده است، لذا مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در وضعیت فعلی با درخواست اعاده دادرسی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره … – 19/01/92 صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان فارس موافقت می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار

فاضل ـ رزاقی