29 آذر 1398

شرایط تصدیق خسارت

شرایط تصدیق خسارت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تصدیق خسارت علاوه بر احراز تقصیر و یا عدم انجام تکالیف قانونی، مستلزم احراز وقوع خسارت و رابطه سببیت بین فعل زیانبار ناشی از تخلف از قوانین و مقررات و ورود خسارت می‎باشد. بنابراین صرف عدم پرداخت یارانه صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام دستگاه دولتی دلالت بر ورود خسارت نمی‎کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970905600912

رای بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و بانک طرف شکایت، نظر به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه مشهود و ملحوظ نمی‎گردد، ضمن قبول دفاعیات موجه سازمان [جهاد کشاورزی] و بانک مشتکی‏‎عنه، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص، با رعایت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری

مرادی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه تصدیق خسارت علاوه بر احراز تقصیر تجدیدنظرخوانده در نقض قوانین و مقررات یا عدم انجام تکالیف قانونی، مستلزم احراز وقوع خسارت [و] روابط سبیت بین فصل [فعل] زیانبار ناشی از تخلف از طرفین [قوانین] و مقررات و ورود خسارت می‎باشد و چون در ما نحن فیه صرف عدم پرداخت یارانه صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام تجدیدنظرخواندگان در عدم اختصاص یارانه تسهیلات نسبت به تسهیلات مأخوذه دلالت بر ورود خسارت نمی‎کند، بنابراین به دلیل عدم احراز ورود خسارت به تجدیدنظرخواه به صرف عدم پرداخت یارانه تصدیق ورود خسارت فاقد توجیه قانونی بوده و دلیلی نیز بر ورود خسارت ارایه نشده است و اساساً شاکی نسبت به پرداخت مبلغ مورد مطالبه اقدام نکرده است تا ورود خسارت تحقق یابد. بنابراین نسبت تجدیدنظرخواهی نتیجه رأی معترض‎عنه در رد شکایت به دلیل عدم احراز ورود خسارت با اصلاح استدلال شعبه بدوی از عدم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات از جانب تجدیدنظرخواندگان به عدم احراز وقوع خسارت به تجدیدنظرخواه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی ـ مولابیگی