07 دی 1398

شرایط شهادت‌نامه اعسار

شرایط شهادت‌نامه اعسار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در شهادت‌نامه پیوست دادخواست اعسار باید مبلغ محکوم‌به نیز تصریح گردد در غیر این صورت، دعوا با قرار رد مواجه می‌شود.

 

مستندات         ماده 23 قانون اعسار

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970224701156

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ن. بطرفیت خانم ف.ع. با وکالت س.پ. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه شماره 476/93همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت [۳۰۰] عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم‌شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. وکیل خوانده می‌گوید تمکن مالی مناسب دارد و دو خانه دارد. خواهان می‌گوید یک‌خانه که خودم ساکن و دومی هم اقساط دارد و در رهن مستأجر است. شهود تعرفه شده متفقاً بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده‌اند. دادگاه با نگرش در اوراق پرونده ازجمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین بی آن‌که تصدیق نموده‌اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم‌به به‌طور یکجا نمی‌باشد، نظر به مؤدای اظهارات شهود که به رأی دادگاه در حد اماره قضایی و نه دلیل شرعی مؤثر بوده؛ افزون بر آن خوانده دفاع مؤثری ابراز نداشته و دلیلی بر اعسار یا عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ درواقع تعیین مهریه به‌صورت غیرمتعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد؛ ازاین‌رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره}{ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، به استناد مواد (1-20-21-23-37) قانون اعسار و نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم‌به یادشده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و درنهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می‌نماید: با در نظر داشتن منزل قولنامه‌ای شهریار و عدم امکان توقیف و مزایده آن و میزان اقساط بدهی‌های، خواهان وی مکلف است در ابتدا قیمت روز بیست‌وپنج سکه و هر دو ماه و نیم قیمت روز یک سکه به زوجه تا استهلاک کامل محکوم‌به پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه275 دادگاه حقوقی تهران – وحدانی نیا

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. و 2- آقای ح.ن. به‌طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره632- 21/4/93 که به‌موجب آن شعبه275 دادگاه عمومی حکم به اعسار تجدیدنظرخواهان و تقسیط محکوم‌به دادنامه شماره476 صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون اعسار باید در شهادت‌نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکوم‌به نیز تعیین گردد که در مانحن فیه مقررات ماده یادشده مراعات نشده است، لذا مورد اقتضای صدور قرار رد را داشته است. بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده 348 و با استناد به صدر ماده 358 همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

معنوی -مدنی کرمانی