17 مهر 1398

شرایط و ویژگی های فسخ ازدواج

شرایط و ویژگی های فسخ ازدواج

برقرار بودن رابطه ی ازدواج

رابطه ی زوجیتی را می توان به وسیله ی فسخ، پایان داد که برقرار بوده و قبلا به وسیله ی فوت یا طلاق، انحلال نیافته باشد. در این باره، اختلاف بر سر طلاق رجعی است. طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می تواند در مدت عده به زن رجوع نموده و طلاق را بی اثر سازد. در این مدت نیز نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و از یکدیگر ارث می برند. سوال این است که آیا در مدت عده ی طلاق رجعی، شوهر می تواند ازدواج را فسخ نماید یا خیر؟ برخی از اساتید حقوق عقیده دارند که با توجه به مقررات نفقه و ارث و اصل استصحاب، نظر به این که زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده است، در حكم زوجه است، پس هر یک از زن و شوهر می تواند در مدت عده از حق فسخ خود استفاده نماید. این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که با توجه به ماده ی 1120 ق.م، طلاق اعم از این که رجعی باشد یا نباشد، موجب انحلال ازدواج می شود. ولی طلاق رجعی، انحلالی است که برگشت پذیر است و می توان از طريق رجوع، پیوند گسسته را دوباره برقرار ساخت اما تا زمانی که رجوع نشده، موردی برای انحلال دوباره از طریق فسخ وجود ندارد، چرا که ازدواج پیش از آن انحلال يافته، یعنی به زبان منطقی، سالبه به انتفاء موضوع است.