07 آبان 1398

شرایط پرداخت مستمری متوفی به فرزندان اناث

شرایط پرداخت مستمری متوفی به فرزندان اناث

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: پرداخت حقوق و مستمری به وراث اناث بیمه‎پرداز متوفی، منوط به نداشتن شوهر و شغل وارث می‌باشد.

 

مستندات         قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/02 ـ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970955600382

رای بدوی

در خصوص شکایت مذکور، نظر به اینکه بر مبنای قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 و نیز قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379، پرداخت حقوق و مستمری به وراث اناث به نداشتن شوهر و شغل منوط گردیده است. در حالی‎که شاکیه دبیر آموزش و پرورش بوده و به علت بازنشستگی از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌دارد. علیهذا با این وصف از شمول مقررات فوق‎الاشعار خارج بوده و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب محترم تجدید‎نظر دیوان می‌باشد.

 

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری

دیزجی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه دلایل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‎اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت با توجه به دلایل طرفین و بر اساس مقررات و موازین صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین، تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری