19 اسفند 1398

شرط اثبات بزه تهدید

شرط اثبات بزه تهدید

کلمات کلیدی:   تهدید

مرجع صدور:     شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی  را که نوعاً دلالت بر تهدید می‌کند به متهم منتسب کنند.

 

مستندات         ماده 669 قانون تعزیرات 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970220500945

رای بدوی

موضوع پرونده عبارت است از رسیدگی به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران علیه آقای خ. ب.الف. فرزند خ. متهم به تهدید(صفحه 59 پرونده)متهم منکر اتهام است و در دفاع اظهار داشته انگیزه شاکیان جهت طرح شکایت محکومیت آن‌ها بابت جبران خسارات وارده به منزل وی می‌باشد علیرغم این دفاع با توجه به اظهار شهود متعدد دادگاه به استناد ماده 669 قانون تعزیرات و بند (2) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای خ. ب.الف. ی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران – کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 12/5/93صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم‌شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان‌شده در لایحه اعتراضیه و انکار تجدیدنظرخواه در تمام مراحل تجدیدنظرخواهی و اینکه شاکی و شهود بیان و مشخص ننموده‌اند که چه رفتار و گفتار تجدیدنظرخواه دلالت بر تهدید داشته و به‌صورت کلی گفته‌اند تهدید نمود لهذا به لحاظ فقد دلایل قانع‌کننده ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت آقای خ. ب.الف. از اتهام تهدید صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی – میرحسینی