19 آبان 1398

شرط استحقاق مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

شرط استحقاق مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را پرداخت نموده باشد، در صورت از کارافتادگی کلی، حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.

 

مستندات         مواد 70 و 91 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970955401227

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ه. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران، به خواسته الزام سازمان به برقراری مستمری از مورخ 16/6/90 (تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی) با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با عنایت به رأی مورخ 16/6/90 کمیسیون پزشکی که شاکی را به علت بیماری ام ‌اس، از کارافتاده کلی اعلام نموده و از طرفی خوانده دفاع موثر و موجهی ارائه ننموده است و تعیین تاریخ نیز از ناحیه کمیسیون‎های پزشکی جایز نبوده و لذا خواسته شاکی وارد است و مستنداً به مواد 10 و 11و 65 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 70 و 91 قانون تأمین اجتماعی، حکم به ورود شکایت شاکی و ملزم به برقراری مستمری از زمان تشکیل کمیسیون (16/6/90) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

دادرس شعبه 12 دیوان عدالت اداری

سامانلو

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با وصف اینکه ازکارافتادگی شاکی مطابق اظهار‎ نظر 16/6/90 کمیسیون پزشکی بدوی محرز و مسلم شده است و حق تشخیص تاریخ از کارافتادگی از حدود اختیارات کمیسیون مذکور خارج است، لذا با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر شروع بیماری نیز از طرف اداره طرف شکایت ابراز نشده و مدارکی دال بر اثبات شروع به بیماری همراه دادخواست تجدیدنظرخواهی ملحوظ نظر واقع نگردیده، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جعفری ورامینی ـ اسکندری