19 آبان 1398

شرط اعاده به خدمت بازنشستگان

شرط اعاده به خدمت بازنشستگان

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: اشتغال و اعاده به کار پس از بازنشستگی منوط به تصویب هیأت وزیران است.

 

مستندات         ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/10/27

تاریخ رای نهایی: 1393/07/12    شماره رای نهایی: 9309970955600336

رای بدوی

در خصوص شکایت شاکی به خواسته الزام به اعاده خدمت و لغو حکم بازنشستگی به شرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته با تقاضای شخصی خودم به دلیل مسائل خانوادگی و بیماری مادرم درخواست نمودم و … و مشتکی‎عنه ردیف اول نیز در دفاع اعلام نموده اعاده به کار پس از بازنشستگی به استناد ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی منوط به تصویب هیأت دولت است و اقدامات صندوق در حد مقررات بوده است، تخلفی صورت نگرفته و انصراف بعدی متقاضی مؤثر در مقام نبوده. علاوه بر این، درخواست شخصی مورد موافقت دستگاه قرارگرفته و مدارک جهت تأیید و اصل و حکم بازنشستگی تأیید گردیده است. لذا بنا به مراتب، تخلف از مقررات مشاهده نمی‎شود. مستنداً به مواد 3 و10 و 17 و 58 و60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری

پور مهدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدید‎نظر‎خواه ایراد و اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدید‎نظر‎خواهی دادنامه شماره 406 تأیید و ابرام می‌گردد. این رأی وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری