12 مهر 1398

شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری

شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صرفاً از طرف مالک یا مالکان رسمی پذیرفته می‌شود.

 

مستندات         ماده 12 قانون زمین شهری و مواد 84 و89 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970270400938

رای بدوی

در خصوص دعوی 1- ح.ج. و… به‌طرفیت الف. به خواسته صدور حکم به ابطال آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی … اصلی فروعات 10-17-18-19-29-26-27-28-29-30-36-37-38-39-و 40 دادگاه صرف‌نظر از این‌که خواهان‌ها آرائی که به آن اعتراض کرده‌اند را به دادگاه ارائه نکرده‌اند، نظر به این‌که اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صرفاً از طرف مالک یا مالکان صورت می‌گیرد درحالی‌که تمامی خواهان‌های حاضر در جلسه 11/4/93 صراحتاً اظهار داشتند هیچ‌یک از ما مالک ثبتی پلاک… نیستیم ولی به مدت 35 سال آن را تصرف کرده‌ایم و علاوه بر آن پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت و اسناد و املاک تهران‌پارس دلالت بر عدم استقرار مالکیت خواهان‌ها در پلاک ثبتی … دارد، بنابراین با انتفاء مالکیت خواهان‌ها اعتراض به آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیز سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث خواهان‌ها ذینفع در این دعوی محسوب نمی‌شوند. لذا به استناد مواد 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادرشده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران – هادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ه و… به‌طرفیت الف. از دادنامه شماره 550مورخ 30/4/1393 شعبه 124دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به‌موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته ابطال آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص موات اعلام شدن پلاک ثبتی … اصلی از فروعات 10-17-18-19-29-26-27-28-30-36-37-38-39و40 بخش 11 تهران به سبب فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان‌ها صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – نوروزی