02 آبان 1398

شرط انتقال حق سرقفلی

شرط انتقال حق سرقفلی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حق سرقفلی بدون مالکیت بر منافع عین مستأجره قابل‌تصور نیست و الزام به انتقال آن بدون وجود قرارداد اجاره با قرار عدم استماع دعوا روبرو می‌شود.

 

مستندات         ماده2 قانون آیین دادرسی دلدگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970221200870

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقای س.ش. به‌طرفیت 1-ب. 2-م. 3- س. جملگی ص. و خانم ز.م. همگی به‌عنوان ورثه حین الفوت مرحوم ع. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی صلح سرقفلی و مطالبه هزینه دادرسی. دادگاه نظر به محتویات پرونده نظر به اینکه به‌موجب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت‌اسناد تمامیت سرقفلی ملک در قید بازداشت می‌باشد و با وصف مذکور صرف‌نظر از صحت‌وسقم، موضوع قابلیت استماع را ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران – هاشمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای س.ش. به‌طرفیت آقا و خانم‌ها ب. ،س. و ب.ص. و ز.م. مؤثر در تغییر نتیجه دادنامه شماره 271-31/3/93 شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر قرار عدم استماع دعوی الزام به انتقال رسمی سرقفلی نمی‌باشد. نظر به اینکه حق سرقفلی بدون مالکیت بر منافع عین مستأجره قابل‌تصور نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه با وجود داشتن وکالت رسمی از مالکین عین ( موجرین ) تاکنون نسبت به انتقال منافع در قالب عقد اجاره به خود اقدامی به عمل نیاورده است انتقال حق سرقفلی با این کیفیت موجه نبوده و دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را ازلحاظ نتیجه درنهایت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری – قیصری