22 مهر 1398

شرط بهره مندی از مزایای حق محرومیت از مطب

شرط بهره مندی از مزایای حق محرومیت از مطب

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: استفاده از مزایای قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، منوط به اشتغال تمام وقت در رسته‎های درمانی می‎باشد.

 

مستندات         ماده 1 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26    شماره رای نهایی: 9309970955200567

رای بدوی

با عنایت به اینکه طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 66، لازمه استفاده از مزایای این قانون اشتغال تمام وقت در رسته‎های درمانی و غیره بوده، در حالی‎که شاکی به جهت استفاده از حالت اشتغال و عدم انجام 60 ساعت خدمت مازاد بر وظیفه عمومی اصولاً مشمول قانون مذکور نبوده، به طریق اولی مدرک ارائه شده به وسیله شاکی هیچ‎گونه تأثیری در اصل قضیه ندارد. بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مهلت20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

رئیس شعبه5 دیوان عدالت اداری

فرح‎پور

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای و. ع.پ. به طرفیت بهداری سپاه نسبت به دادنامه شماره فوق، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد. بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا ًتأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.

 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اشراقی ـ عرفان