16 مهر 1398

شرط تاجر شناختن شخص

شرط تاجر شناختن شخص

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اگر در دعوی اعلان ورشکستگی، قراردادی از ناحیه خواهان تقدیم شود که بر اساس آن خوانده مبادرت به حقالمعلکاری نموده است چون از یک قرارداد، شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست بنابراین دعوی رد می‌شود.

 

مستندات         ماده 1 قانون تجارت

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19    شماره رای نهایی: 9309970269500927

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.ب. بهوکالت از آقای ه.ه.م. بهطرفیت آقایان ح.م. و…. به خواسته اعلام ورشکستگی خواندگان؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به یک فقره قرارداد عادی و گواهی عدم پرداخت یک فقره چک و فسخنامه استناد نموده است و از این جهت که در قرارداد مذکور تصریح شده است که قرارداد حقالعملکاری است و ایشان بر اساس قرارداد مذکور تاجر محسوب می‌شوند و در خصوص ورشکستگی نیز خود ایشان اقرار نموده است فلذا تقاضای ورشکستگی نموده است. دادگاه با توجه به اینکه مقررات ورشکستگی بر اساس ماده 541 قانون تجارت در خصوص تاجر اتفاق میافتد و به دیگر اشخاص سرایت نمی‌کند و حسب شرح دادنامه و دلایل ضمیمه درخواست آنچه که ارائه شده است یک فقره قرارداد حقالعملکاری است و با توجه به اینکه بر اساس بند 3 ماده 2 و ماده 357 قانون تجارت حقالعملکار تاجر شناخته شده است تقاضای ورشکستگی شده است. آنچه که از صریح ماده یک قانون تجارت برداشت می‌گردد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد و با توجه به اینکه فقط یک قرارداد از ناحیه خواهان تقدیم شده است که خوانده مبادرت به عمل حقالمعلکاری نموده‌اند و از یک قرارداد شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست فلذا با توجه به اینکه این دادگاه اعتقادی به تاجر بودن اشخاص خوانده ندارد (از باب مبادرت به انجام عمل حقالعملکاری) فلذا دعوای خواهان قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه – ذولفقاری

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت 1- آقای ح.م و… نسبت به دادنامه 00433 -17/4/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که براساس آن قرار رد دعوی اعلام ورشکستگی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدارکی متقن که حاکی از حجم عملیات تجاری تجدیدنظرخوانده به نحوی که تاجر محسوب شود تقدیم محکمه نکرده بنابراین تاجر محسوب نمی‌شود در نتیجه قرار صادره بر اساس موازین قانونی بوده به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قربان وند – فهیمی گیلانی