30 آبان 1398

شرط تحقق بزه خیانت‌درامانت نسبت به چک

شرط تحقق بزه خیانت‌درامانت نسبت به چک

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: برای تحقق بزه خیانت‌درامانت نسبت به چک، لازم است وصف امانی بودن در متن چک قید شود.

 

مستندات         مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 – ماده 13 قانون صدور چک 1382

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26    شماره رای نهایی: 9309970224101210

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.، 52 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت، دایر بر خیانت‌درامانت، توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.، اظهارات مطلعین و این‌که وقتی چک و ته چک را کنار هم قرار داده می‌شود عبارت به‌صورت امانت نزد آقای ن. می‌باشد مشاهده می‌شود و دفاعیات بلاوجه متهم و وکلای ایشان دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375و مواد 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌نماید. النهایه توجهاً به فقد سابقه کیفری و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با اجازه حاصله از مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به‌طور ساده به مدت سه سال صادر و اعلام می‌دارد چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده درباره محکوم‌به اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 882 مورخ 19/07/93 که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت‌درامانت نسبت به چک شماره … بانک سینا به مبلغ سیصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م. به شش ماه حبس تعزیری که به مدت سه سال تعلیق گردیده محکوم شده است؛ علی‌هذا با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده و این‌که در متن چک هیچ‌گونه جمله‌ای که حکایت از امانی بودن چک باشد ندارد و تنها زمانی که چک و ته چک در کنار هم قرار گیرند جمله امانت بودن مشخص می‌شود، بنابراین با توجه به مراودات مالی طرفین و این‌که چنانچه واقعاً چک امانت بود می‌بایست در متن چک و به‌صورت شفاف قید شود نه این‌که اکثر کلمات و حرف در ته چک و آن‌هم به‌صورت عمودی باشد و چک به‌صورت مستقل فاقد هرگونه خدشه‌ای می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع امانی بودن چک ثابت نگشته و این دادگاه مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده 177 قانون اخیرالذکر حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

قنبری ـ طائفی