12 مهر 1398

شرط تحقق بزه مزاحمت تلفنی

شرط تحقق بزه مزاحمت تلفنی

کلمات کلیدی:   مزاحمت تلفنی

مرجع صدور:     شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: شرط تحقق بزه مزاحمت تلفنی، چند بار تماس گرفتن است.

 

مستندات         ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/08/26    شماره رای نهایی: 9309970220901018

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم خ.، دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید به شرح کیفرخواست مورخ 31/02/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شاکی خانم الف.، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی دادگاه و نحوه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد، لذا دادگاه به استناد مادتین 641 و 669 از قانون مجازات اسلامی و ماده 19 از قانون مجازات اسلامی 1392 متهم را از حیث اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل یک ماه حبس و از حیث اتهام تهدید به تحمل 10 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. اما در خصوص شکایت آقای ح. علیه متهم دایر بر مزاحمت تلفنی و تهدید با توجه به محتویات پرونده و اعلام گذشت شاکی در دادگاه مستنداً به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به موقوفی تعقیب را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم … به وکالت از خانم خ. نسبت به دادنامه شماره 00510 مورخ 21/05/93 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب قسمتی از آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهامات مزاحمت تلفنی به تحمل یک ماه حبس و از بابت اتهام تهدید به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده به‌ویژه لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به مندرجات و روند تحقیقات که نسبت به مزاحمت تلفنی از اداره مخابرات استعلامی صورت نگرفته و احراز تلفن کننده از ناحیه افراد عادی مشکل است و حتی اظهارنظر در مورد الفاظ ردوبدل شده بین تلفن کننده و مخاطب که توهین است یا تهدید است یا الفاظ دیگری نمی‌توان یقین حاصل نمود، علی‌ای‌حال با توجه به اختلافات قبلی طرفین و عدم حصول یقین در مورد این‌که چندین بار زنگ‌زده که بتوان به آن مزاحمت تلقی کرد و با الفاظ آن، مستند به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی بر برائت خانم خ صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

موسوی ـ نوری