20 آبان 1398

شرط تحقق بزه معامله به‌قصد فرار از ادای دین

شرط تحقق بزه معامله به‌قصد فرار از ادای دین

کلمات کلیدی:   معامله به‌قصد فرار از ادای دین

مرجع صدور:     شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: یکی از شروط تحقق بزه معامله به‌قصد فرار از ادای دین، مدیونیت متهم در زمان وقوع معامله مستند به وجود حکم قطعی یا صدور اجرائیه سند رسمی لازم‌الاجرا است.

 

مستندات         ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25    شماره رای نهایی: 9309970223901091

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فاقد مشخصات دیگر آزاد، به لحاظ عدم دسترسی به وی با وکالت آقای …، دایر بر معامله به‌قصد فرار از دین که به شرح کیفرخواست شماره 909-93 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است؛ توجهاً به شکایت شاکیه خصوصی خانم ج. با وکالت آقای …، تصویر دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکیه، تصویر قرارداد بیع فی‌مابین متهم و مادرش که نه روز بعد از تقدیم دادخواست شاکیه تنظیم گردیده، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و مؤیداً به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است. فلذا مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید، لکن با عنایت به شرایط ارتکاب بزه و اوضاع‌واحوال خاص مؤثر در ارتکاب بزه، دادگاه مستنداً به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 اجرای مجازات موصوف را به مدت یک سال معلق می‌نماید و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 52 این قانون گردد علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به اجرا درمی‌آید. رأی صادره با توجه به حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ موسوی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای … به وکالت از ح. متولد 1348، ساکن شهریار، از دادنامه شماره 503 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار که تجدیدنظرخواه برحسب شکایت خانم ج. از حیث اتهام معامله به‌قصد فرار از دین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و به رأی دادگاه طی لایحه‌ای که به شماره 129 مورخ 23/07/93 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این‌که تاریخ وقوع عقد بیع 20/03/89 به‌موجب برگ شماره 6 سابقه می‌باشد و پس‌ازآن وکالت‌نامه در تاریخ 25/03/89 در دفترخانه هفده شهریور تنظیم گردیده (برگ 5 سابقه) و در تاریخ 04/07/91 ملک موردنظر توقیف می‌گردد و به‌موجب (برگ 12 سابقه) و با عنایت به رأی شماره 792 مورخ 13/07/93 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان که همگی حکایت از مقدم بودن بیع فی‌مابین خانم الف. با آقای ح. می‌باشد و با عنایت به این‌که ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377 و اصلاحات بعدی آن بیان می‌دارد هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت مالی مال خود را به دیگری منتقل نمایند که در مانحن‌فیه اولاً: محکومیت حاصل نشده است، ثانیاً: بیع ماقبل از توقیف می‌باشد و در تأیید بیع نامه نظر وکالت‌نامه رسمی وجود دارد که می‌توان گفت شرایط فرار از ادای دین یا تعهدات مالی محقق نشده است. فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه بابت محکومیت تجدیدنظرخواه و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور