27 آذر 1398

شرط تقاضای مطالبات معوقه ناشی از قرارداد

شرط تقاضای مطالبات معوقه ناشی از قرارداد

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تقاضای مطالبات معوق ناشی از قرارداد کار معین، منوط به اثبات انجام تسویه حساب بوده و پیش از آن، موضوع قابل رسیدگی در دیوان نمی‎باشد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970956000088

رای بدوی

درباره بخش نخست خواسته یعنی رسیدگی به لغو قرار داد و بازگشت به کار، چون رابطه استخدامی شاکی با خوانده [موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری] به صورت قرار‎داد کار معین بوده است که مدت آن برای یک سال و از تاریخ … تا … بوده است و به موجب یکی از بندهای آن، موزه (خوانده) می‎توانسته است که با اعلام کتبی پس از یک ماه،  قرار داد را فسخ نماید و خوانده نیز قبل از یک ماه به موجب نامه شماره … مورخ … تاریخ فسخ قرار داد را … اعلام کرده است، بنابراین خوانده از اختیار قانونی خویش استفاده کرده است و از این جهت، شکایت قابلیت استماع را ندارد. درباره قسمت دوم شکایت مبنی بر پرداخت مطالبات معوق، صرف‎نظر از این‎که شاکی دلیل قانونی که نشان دهد دارای مطالباتی از خوانده است ارائه نکرده است، چون تعیین نهایی مطالبات موکول به امر تسویه حساب است که شاکی با وجود ابلاغ و اعلام خوانده تاکنون انجام نداده است، بنابراین امکان اظهارنظر نهایی در این قسمت نیز موجود نیست. بدیهی است شاکی پس از تسویه حساب، چنانچه ادعای عدم پرداخت نموده قابلیت رسیدگی را دارد. چون در هیچ یک از موارد مذکور، تضییع حقی به اثبات نرسیده است. بخش سوم خواسته مبنی بر اعاده حیثیت کاری و اداری هم محقق نشده است. بنابراین در تمامی بخش‎ها، مستند به ماده دهم قانون تشکیلات [و] آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر [و] اعلام می‎گردد. رأی صادره در بازده زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 

رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری

پیریایی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات سازمان مشتکی‎عنه در لوایح دفاعیه از آن‎جایی‎که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض‎به [را] فراهم آورد از سوی شاکی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‎به در خصوص حکم به رد شکایت شاکی در مورد اعاده به خدمت غیر وارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی وی در این خصوص [را] صادر و اعلام می‎دارد. اما در خصوص مطالبه حقوق و مزایای ایام قرارداد شاکی، نظر به این‎که شاکی با سازمان مشتکی‏ عنه مدارکی دال بر تسویه حساب ارائه نداده است و سازمان مدعی ابلاغ به وی برای پرداخت حقوق و مزایای به وی بوده و امکان اظهار نظر در این خصوص وجود ندارد، صدور حکم به بی‎حقی وی از سوی شعبه بدوی فاقد مبنای قانونی است، لهذا نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی شاکی در این خصوص صادر می‎گردد.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری نژاد ـ مهری