21 اسفند 1398

شرط پذیرش دعوای ثبت نکاح

شرط پذیرش دعوای ثبت نکاح

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در دعوای صدورحکم به ثبت واقعه ازدواج، باید دلیلی برعقد نکاح و اجرای صیغه آن، ارائه شود در غیر این‌صورت، دعوا رد می‌شود و در این حالت، خواهان باید دعوای اثبات زوجیت را به‌عنوان دعوی صحیح طرح نماید.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970224501234

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ح.الف. بهطرفیت م.الف. به خواسته صدورحکم به ثبت واقعه ازدواج به استناد اقرار زوجیت و شناسنامه خواهان دادگاه باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و نظربه اینکه خواهان دلیلی بر عقد نکاح و اجرای صیغه نکاح ارائه نداده لذا ضمن عدم پذیرش دعوای خواهان و هدایت ایشان به طرح دعوای اثبات زوجیت مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 3 عمومی خانواده دادگستری شهرستان قدس – ولیعهدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ح.الف. بهطرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 666 مورخه 29/5/93 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهر قدس که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج به دلیل عدم ثبوت اصل ازدواج و نکاح صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقــلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظرتهران – مستشار دادگاه

علیمحمدی – غفاری