02 آذر 1398

شرط پذیرش دعوا اثبات زوجیت

شرط پذیرش دعوا اثبات زوجیت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: وجود اقرارنامه زوجیت، برای پذیرش دعوای “اثبات زوجیت” لازم نیست بلکه این دعوی، با سند عادی و شهادت شهود قابل اثبات است.

 

مستندات         ماده 32 قانون ثبت احوال

تاریخ رای نهایی: 1393/08/28    شماره رای نهایی: 9309970223001392

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ف. فرزند الف. با وکالت آقای س.ح.الف به طرفیت آقای الف.پ. فرزند ج. به خواسته اثبات زوجیت و مطالبه خسارت دادرسی، با توجه به اینکه برای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال اقرارنامه رسمی زوجین ضرورت دارد و با مداقه در پرونده حاضر اقرارنامه رسمی مشاهده نگردید و خوانده نیز مجهولالمکان می‌باشد. خواسته مطابق قانون نیست. دادگاه مستنداً به ماده مذکور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران – پاداش اصل

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. با وکالت آقای س.الف. بهطرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 379 مورخ 19/3/93 صادره ازشعبه 262 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات زوجیت صادرشده وارد و موجه است و قرار معترض‌عنه مخدوش و مغایر با قانون می‌باشد زیرا دعوا مطابق قانون مطرح شده است دعوی زوجیت با سند عادی و شهادت شهود واجد شرایط قابل اثبات است و ماده 32 قانون ثبت احوال که مورد استناد قرار گرفته منصرف از موضوع است چون برای ثبت واقعه ازدواج در ثبت احوال اقرارنامه رسمی لازم است لکن برای اقامه دعوا در محاکم چنین شرطی وجود ندارد و ماده مزبور ارتباطی به محاکم ندارد بنابراین صدور قرار رد دعوا با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 32 قانون ثبت احوال صحیح نیست به همین سبب با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

بیگدلی – ارژنگی