13 آبان 1398

شناسه دار بودن چک

شناسه دار بودن چک

چک به تصریح ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397، در صورتی مشمول مقررات قانون چک می شود که دارای شناسه یکتا و اعتبار باشد. تحصیل چک تنها از طریق سامانه صیاد و با تعیین سقف و مدت اعتبار امکان پذیر است. به موجب ماده مذکور، بانک‏ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود از سامانه یکپارچه الکترونیکی (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از ص حت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی و نبود ممنوعیت قانونی و رعایت سایر تشریفات، متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهد. حداکثر مهلت اعتبار چک از زمان دریافت، سه سال است و بعد از انقضای این مهلت، چک مشمول قانون چک و امتیازهای آن از جمله ضمانت اجراهای کیفری نمی شود. شرایط دریافت دسته چک جدید به تصریح تبصره 1 ماده مذکور، منوط به دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. اشخاصی که از رهگذر اعتبارسنجی موفق به تحصیل دسته چک نمی شوند، می توانند از «چک موردی» استفاده کرده و به طور مستقیم از حساب جاری خود برداشت نمایند.