11 آبان 1398

صدور آرای متفاوت در مورد املاک مجاور از سوی کمیسیون ماده صد

صدور آرای متفاوت در مورد املاک مجاور از سوی کمیسیون ماده صد

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.

 

مستندات         اصل سوم قانون اساسی

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970955700002

رای بدوی

درخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره … کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت، صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‎باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری

معروفی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

طبق اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرایی از کمیسیون ماده صد مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی، کمیسیون ماده صد شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است. در این خصوص، پرونده کمیسیون نقص تحقیقاتی دارد. با وجود نقص تحقیقاتی با توجه به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صحیح نیست. لذا تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رأی کمیسیون ماده صد مقرر می‎گردد کمیسیون با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری [با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم ..مرضی‎الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون با هزینه شاکی] در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجددا ً به موضوع رسیدگی نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ساریخانی ـ جباری