25 اسفند 1398

صلاحیت اختیاری دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی

صلاحیت اختیاری دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می‎باشد.

 

مستندات         تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970905600882

رای بدوی

با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و ملاحظه مستندات پیوست لایحه دفاعیه از جمله دادنامه شماره 1019-22/3/90 صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری و تصویر حکم کارگزینی شاکی به شماره … با تاریخ اجرای 20/3/89، نظر به اینکه عنوان پست سازمانی مشارالیه مسئول خدمات اداری مرکز شماره یک بجنورد استان خراسان شمالی قید گردیده و نوع استخدام وی نیز به صورت رسمی آزمایشی می‎باشد و به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‎باشد و الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر می‎شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری

کریمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‎عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و رأی معترض‎عنه مطابق با مقررات صادر یافته و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب حکم شماره … از تاریخ 20/2/89 به صورت رسمی آزمایشی به خدمت پذیرفته شده و طبق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی است و اداره تجدیدنظرخوانده به موجب حکم مذکور، محل خدمت وی را مرکز شماره یک بجنورد تعیین نموده است، بنابراین اقدام تجدیدنظرخوانده مطابق مقررات بوده و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی ـ فرجی