30 مهر 1398

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضی

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به اختلاف راجع به حدود اراضی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان می‌باشد.

 

مستندات         ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29    شماره رای نهایی: 9309970955300656

رای بدوی

نظر به اینکه پلاک 5 اصلی در سال 1312 تقاضای ثبت آن به عمل آمده، تشریفات ثبتی انجام و تحت پلاک فوق به ثبت رسیده که سند رسمی شماره … دفتر خانه شماره … بهبهان به نام شرکت ملی نفت ایران صادر گردیده، لذا اقدامات مشتکی‎عنهما که بر اساس ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مسئول اجرای آن بوده‎اند و اینکه تملک ناشی از امر حاکمیت نبوده تا اقدامات صورت گرفته از حیث موازین قانونی بررسی و موجبات بطلان آن فراهم گردد. مضافاً اینکه برابر ماده 78 آیین‎نامه قانون ثبت پلاک‎های 23 و 24 اصلی به لحاظ فاقد تحدید حدود بودن و همجواری با پلاک 5 می‎بایست در زمان تحدید حدود از سند صادر شده تبعیت نمایند. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر قرار گرفتن پلاک 23 در محدوده پلاک 5 موضوع صرفاً ناشی از اختلاف بوجود آمده راجع به حدود اراضی تلقی و خارج از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 می‎باشد. لذا با توجه به مراتب فوق در اجراء ماده 48 قانون صدرالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی گچساران صادر و اعلام می‎شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‎باشد.

رئیس شعبه 7دیوان عدالت اداری

بشارتی‎فر

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

شعب دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع را در صلاحیت مرجع قضایی بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‎دارد به موجب ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت فقط به شاکی اعلام می‎گردد، لذا به طرفین ابلاغ نمی‎شود. تا مستنداً به ماده 65 قانون مارالذکر در مهلت قانونی پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی باشد. بنا به مراتب مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است. مقرر می‎دارد دفتر، پرونده به شعبه بدوی اعاده گردد تا دستور ارسال به مرجع ذیصلاح صادر نماید.

 

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اردلان ـ عاشوری