18 مرداد 1399

صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم

صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری

چکیده: اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‎باشد.

 

مستندات         ماده 100 قانون شهرداری

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970905100210

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ک.ب. علیه ش. [شهرداری] به خواسته ابطال رأی شماره   89/7/5-2980 و  89/8/5-3568،  کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست، علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

معروفی ـ قاسم زاده

 

 

 

رای دیوان

با عنایت به اینکه دیوارکشی در حریم از شمول ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن خارج است، لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری و رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره 1411 مورخ 89/10/89 شعبه 26 بدوی دیوان در پرونده … که در تأیید رأی فوق‎الاشعاره کمیسیون ماده صد صادر گردیده واجد اشتباه بیّن قانونی است. لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می‌گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای ایشان قانونی می‌باشد، لذا بند اول رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می‌گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه کمیسیون مربوطه ارجاع می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری ـ عرفان