25 اسفند 1398

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک به بیمه

ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک به بیمه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک لازم به منظور استفاده از بیمه، اساس استحقاق شخص را از بین نبرده و همچنین تکلیف شرکت بیمه به ایفاء تعهد قراردادی را ساقط نخواهد نمود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/29    شماره رای نهایی: 9309970225001112

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ث.م. با وکالت آقای م.ج. وخانم ف.ن. به طرفیت خواندگان 1- شرکت بیمه الف. 2- م.الف. 3- ر.ق. 4- ف.م. به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/375/169 ریال بابت دیه ناشی از تصادف رانندگی به انضمام خسارات دادرسی وکلای خواهان توضیح داده‌اند 1- در مورخ 30/3/1389 ساعت 45/20 دقیقه یک دستگاه خودرو زانتیا به رانندگی مرحوم ز.الف. به شماره انتظامی ایران … با یک دستگاه پراید تاکسی ایران …که علت تامه تصادف برابر گزارش افسر راهنمایی ورانندگی بیاحتیاطی راننده زانیتا بوده که متاسفانه راننده مقصر حادثه نیز در همان تصادف فوت نموده است 2- نظر به اینکه موکله برابر گزارش و نظریه پزشکی قانونی مصدوم گردیده و جمعاً 12% و 5/15 هزارم دیه کامل به وی تعلق می‌گیرد که با احتساب به نرخ یومالادا زمان تقدیم دادخواست 000/375/169 ریال محاسبه می‌گردد که با عنایت به اینکه زانیتا دارای بیمهنامه الف می‌باشد و از طرفی برابر مواد 4 و تبصره 2 آن و ماده 22 از قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل اشخاص ثالث اصلاحی 16/4/1387 شرکت بیمه مذکور موظف به پرداخت دیه خارج از توجه به جنسیت مصدوم می‌باشد لذا صدور حکم مبنی بر محکومیت شرکت بیمه الف. مورد استدعا می‌باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه در تصادف بین دو اتومبیل برابر نظریه افسر کاردان فنی مورث خواندگان ردیف دوم تا چهارم خانم ز.الف. راننده اتومبیل زانتیا مقصر حادثه تعیین و معرفی شده است و نظر به اینکه برابر دادنامه اصداری از شعبه 112 جزایی شهرستان قدس مقصر حادثه فوت نموده و بهدلیل فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و برابر گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف حوزه 3 شهریار مورث خواندگان ردیف دوم تا چهارم فوت نموده و خواندگان بهعنوان وراث حینالفوت وی تعیین و معرفی شده‌اند و عنایت به اینکه در قرارداد موضوع دیه زن و مرد فرق نمی‌کند و شرکت بیمه الف. در لایحه مثبوت بشماره 93300284 مورخ 20/2/1393 دفاع موجه و مؤثری بهعمل نیاورده است لذا بنا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 4 و تبصره آن وماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/1378 و مواد 294-295 از قانون تجارت اسلامی حکم به محکومیت شرکت بیمه الف. به پرداخت مبلغ 000/375/169 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/652/8 ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خواندگان ردیف دوم تا چهارم با توجه به تعهد شرکت بیمه در مقابل شخص ثالث دعوی متوجه به ایشان نبوده مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی شهریار – ابراهیمی آزاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه الف. به مدیریت آقای الف.ک. در برابر خانم ث.م. از دادنامه 168 مورخ 27/2/93 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار از حیث صدور حکم بر محکومیت شرکت مذکور به پرداخت دیه صدمات تجدیدنظرخوانده در اثر حادثه رانندگی مرحوم ز.الف. در مورخ 30/3/89 به مبلغ 000/375/169 ریال به عنوان نرخ دیه زمان تقدیم دادخواست وارد و موجه نیست زیرا ایرادات معترض محترم عمدتاً ناظر به عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک لازم بهمنظور استفاده از بیمه مربوطه بوده که اساس استحقاق خواهان و هم تکلیف شرکت تجدیدنظرخواه را به ایفاء تعهد قراردادی را ساقط نخواهد نمود بر این اساس دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مآلاً مستنداً به ماده 358 از همان قانون با رد اعتراض یاد شده حکم بدوی را ابرام و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صداقتی – شعبانلو