07 آبان 1398

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه ی خویشاوندان

ضمانت اجرای کیفری

به عدم پرداخت نفقه ی خویشاوند، در صورتی که شرایط آن وجود داشته باشد، علاوه بر این که از لحاظ مدنی قابل مطالبه است، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.

در این باره در ماده 53 قي.ح.خ 1391 مقرر شده: «هر کس با داشتن استطاعت مالی از تأدیهی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره- امتناع از پرداخت … نفقه ی فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی با کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.» این جرم، همان گونه که در متن ماده نیز بدان اشاره شده است، از جمله جرایم قابل گذشت است و در هر مرحله از دادرسی یا اجرای مجازات، با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و پرونده مختومه می گردد.