01 آذر 1398

طرح دعوای اعسار با وجود داشتن وکیل

طرح دعوای اعسار با وجود داشتن وکیل

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف اختیار نمودن وکیل، دال بر ایسار خواهان دعوای اعسار نیست، بلکه دادگاه باید به دلایل، از جمله شهادت شهود، توجه کند.

 

مستندات         ماده 23 قانون اعسار

تاریخ رای نهایی: 1393/09/23    شماره رای نهایی: 9309970221001126

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ک. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به‌خواسته صدور حکم به اعسار به تقسیط موضوع دادنامه 8909970227300862 شعبه محترم 13 تهران نظر، به اینکه خواهان دارای وکیل رسمی دادگستری می‌باشد و اخذ وکیل رسمی دادگستری حکایت از تمکّن مالی خواهان دارد و مؤدای شهادت شهود نیز برای دادگاه، قناعت وجدان تحصیل نگردیده است، علیهذا دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تشخیص و مستنداً به ماده 197و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز، قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدید‌نظر ‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی ع.ک. به وکالت از ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1247 مورخ 29/11/92 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید‌نظر‌خواه با خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 862-6/10/89 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط دادگاه خدشه و اشکال وارد است. زیرا مدعی اعسار به شهادت شهود، استناد نموده و استشهادیه عادی موضوع ماده 23 قانون اعسار را تقدیم و دادگاه نیز از شاهدان تعرفه شده استماع شهادت کرده و گواهان معرفی شده بر عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجا محکومٌ‌به شهادت داده‌اند. بعلاوه قاضی محترم صادر کننده دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته، در همان پرونده مربوط به دادنامه اصلی، به‌شرح دادنامه شماره 424- 5/6/1390 حکم بر اعسار تجدید‌نظر‌‌خواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی صادر کرده است. خوانده نیز به عنوان محکومٌ‌له در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان را تکذیب نکرده و در مرحله تجدید‌نظر‌خواهی نیز علی رغم ابلاغ واقعی، پاسخی نداده است. در نتیجه ادعای تجدید‌نظر‌خواه از نظر این محکمه ثابت بوده، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 و ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 78، حکم بر اعسار آقای ر.ک. از پرداخت یکجا محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 862- 6/10/89 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده به صورت پرداخت پنجاه میلیون ریال نقداً و مابقی در اقساط ماهیانه بیست میلیون ریال تا استهلاک کامل، صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که این رأی مانع استیفای محکومٌ‌به از اموالی که در آینده از محکومٌ‌علیه کشف گردد، نخواهد بود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – مداح